Uutinen

Laadukasta sääntelyä ja riittäviä siirtymäaikoja – Erikoiskaupan liiton tavoitteet kesäkuussa valittavalle Euroopan parlamentille

Laadukasta sääntelyä ja riittäviä siirtymäaikoja – Erikoiskaupan liiton tavoitteet kesäkuussa valittavalle Euroopan parlamentille

Erikoiskaupan liitto pitää tärkeänä, että kevään eurovaaleissa valittava europarlamentti ja uusi komissio huomio kaupan alan merkityksen päätöksenteossa.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry, Kuva: Jukka Ropponen
Share

5.3.2024

Share

Erikoiskaupan liitto pitää tärkeänä, että kaupan alan merkitys huomioidaan nykyistä paremmin EU:ssa. Erikoiskaupan yritykset peräänkuuluttavat laadukasta sääntelyä ja riittäviä siirtymäaikoja uudelle sääntelylle.


Kauppa on merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa. Kauppa työllistää lähes 300 000 suomalaista ja tuottaa kymmenesosan maamme bruttokansantuotteesta. Euroopan laajuisesti kaupan toimialoilla toimii 3,5 miljoonaa yritystä, jotka työllistävät 20 miljoonaa ihmistä. Kaupan suuri merkitys suomalaisten ja kaikkien eurooppalaisten hyvinvoinnin kannalta pitää huomioida kansallisesti ja Euroopan unionin päätöksenteossa.

Erikoiskaupan liiton tavoiteohjelma tulevalle parlamenttikaudelle sisältää toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla voidaan vahvistaa kaupan alan yritysten toimintaedellytyksiä. Keskeisiä teemoja erikoiskaupalle ovat sääntelyn ennakoitavuus, tasapuolisten kilpailuedellytysten vahvistaminen, kuluttajalainsäädännön kehittäminen, kestävä vihreä siirtymä sekä tekoälyn järkevä sääntely.

Kaupan alan yritykset ovat viime vuosina eläneet rajujen muutosten keskellä. Kaupan alan yritysten toimintaympäristöä pitää kehittää niin, että kaupan alan yritykset pystyvät kilpailemaan tasapuolisesti yhä kiristyvässä globaalissa kilpailussa ja keskellä digitaalista vallankumousta.

Yrityksille reilu mahdollisuus sopeutua muuttuvaan sääntelyyn

Erikoiskaupan liitto pitää tärkeänä, että kaupan alan merkitys ja erityispiirteet huomioidaan kaikessa elinkeinoelämää ja yrityksiä koskevassa päätöksenteossa. Eri kaupan toimialojen eroavaisuudet ja erikoisten yritysten tilanteet tulee huomioida sääntelyn valmisteluvaiheessa. Sääntelyn tulee olla ennakoitavaa ja johdonmukaista.

Kaupan alan yrityksillä pitää olla aito mahdollisuus sopeuttaa toimintaansa sääntelyn muuttuessa. Käyttötavaroita myyvillä yrityksillä on valikoimissaan tuotteita, joiden kierto tilauksesta loppuasiakkaalle voi kestää jopa useamman vuoden, kun sääntelyn siirtymäajat voivat olla lyhyimmillään kuusi kuukautta. Erikoiskaupan liitto peräänkuuluttaa riittävän pitkiä siirtymäaikoja uuden sääntelyn käyttöönottoon.

Vahvistetaan kaupan yritysten tasapuolisia kilpailuedellytyksiä

Verkkokaupan merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Erikoiskaupan yritysten mahdollisuudet kilpailla maailmanlaajuisilla markkinoilla vaativat reiluja pelisääntöjä, jotka koskevat kaikkia. Euroopan unionilla on mahdollisuus taata tasapuoliset toimintaedellytykset. Erikoiskaupan liito pitää tärkeänä, että EU vahvistaa kolmansissa maissa toimivien verkkokauppojen valvontaa ja sääntöjen noudattamista niin, että samat säännöt ovat käytössä kaikille toimijoille, jotka myyvät tuotteita EU:n alueella.

Erikoiskaupan liitto haluaa vauhdittaa EU:n tulliuudistuksen mukaista tullivapauden poistoa alle 150 euron arvoisille tilauksille kolmansissa maissa toimivilta verkkokaupoilta.

Kehitetään kuluttajansuojaa vastuullisesti

Erikoiskaupan liitto pitää tärkeänä, että eurooppalaista kuluttajansuojaa kehitetään mahdollisimman yhdenmukaiseksi kaikissa jäsenmaissa. Eri tuoteryhmiä ja myyntikanavia tulee kohdella kuluttajalainsäädännössä mahdollisimman tasapuolisesti. Kestävän kulutuksen ja vastuullisen kuluttajakäyttäytymisen edistämiseksi tuotteiden korjaaminen tulisi lähtökohtaisesti olla ensisijainen vaihtoehto sen sijaan, että tuote korvattaisiin uudella. Korjauspalvelusääntelyä tulee kehittää markkinaehtoisesti.

Kestävää vihreää siirtymää

Euroopan unionissa on viime vuosina ollut valmisteilla useita vihreään siirtymään tähtääviä hankkeita. Tulevalla parlamenttikaudella on odotettavissa lisää kuluttajatuotteiden ekologisuuden ja kestävyyden lisäämiseen tähtääviä toimia.

Kaupan ala kannattaa toimia, jotka vähentävät päästöjä ja vahvistavat kestävää kehitystä. Erikoiskaupan liitto korostaa, että vihreää siirtymää edistävien toimien toimeenpanossa pitää huomioida niiden todelliset vaikutukset ympäristöön, talouteen ja työllisyyteen. Tämä sisältää sen, että yritysten raportointivelvoitteet pidetään kohtuullisina ja tarkoituksenmukaisina.

Kuluttajien mahdollisuuksia valita kestäviä tuotteita pitää vahvistaa parantamalla tuotetietojen saatavuutta.

Tekoälyn tuella kohti tulevaisuutta

Tekoälyn laajamittainen käyttöönotto tulee mullistamaan myös kaupan alaa. Uusien työkalujen käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen parantavat yritysten mahdollisuuksia kasvaa. Tekoälyn käytölle tarvitaan selkeät pelisäännöt ja sääntelyssä pitää huomioida kaupan alan tarpeet ja erityispiirteet. Eurooppa ei saa myöskään ampua itseään jalkaan liian tiukalla sääntelyllä, jolloin on vaarana, että muissa maissa toimivat yritykset saavat kohtuutonta kilpailuetua eurooppalaisiin yrityksiin nähden.

Erikoiskaupan liiton EU-tavoitteet kokonaisuudessaan