Näkökulma

Kaupan alan tulevaisuusselonteossa huomioitu erikoiskaupan tarpeet – seuraavaksi hyvät tavoitteet vietävä maaliin

Kaupan alan tulevaisuusselonteossa huomioitu erikoiskaupan tarpeet – seuraavaksi hyvät tavoitteet vietävä maaliin

Kauppa elää keskellä murrosta. Hallituksen tulevaisuusselonteossa etsitään ratkaisuja alan haasteisiin.
Teksti Markus Kalmi
Share

13.5.2022

Share

Suomi haluaa kehittää kaupan alaa strategisesti ja pitkäjänteisesti. Tätä varten hallitus on laatimassa kaupan alan tulevaisuusselontekoa, missä on huomioitu myös erikoiskaupan haasteet. Selonteon tavoitteet ja tahtotila ovat hyviä, mutta esitetyt toimet pitää myös toteuttaa.


Hallituksen luonnos kaupan toimialan tulevaisuusselonteoksi kattaa laajasti erikoiskaupan tilanteen, tarpeet, haasteet ja tulevaisuuden. Tätä mieltä on erikoiskaupan liitto Etu, joka kuitenkin painottaa, että erikoiskaupan edustajat pitää ottaa jatkovalmistelussa mukaan erityisesti siinä vaiheessa, kun selonteon mukaisia kehittämisehdotuksia ryhdytään viemään eteenpäin.

”Erikoiskauppa pitää saada vielä paremmin mukaan jatkotyöstämiseen. Monipuolinen kaupan ala on kaikkien kuluttajien etu. Pienempien kaupan alan toimijoiden toimintaedellytykset pitää turvata, jotta suomalaisilla on jatkossakin valinnanvaraa ja mahdollisuus saada asiantuntevaa palvelua erikoisliikkeissä”, Edun toimitusjohtaja Ulla Pöllänen sanoo.

Kauppa on merkittävä toimija yhteiskunnassa

Valtioneuvoston selonteossa todetaan, että kaupan toimiala on merkittävä toimija yhteiskunnassa. Selonteon mukaan alalla toimii merkittävä osa Suomen yrityksistä ja sillä on tärkeä vaikutus kansantalouteen. Kauppa työllistää suoraan 270 000 ja välillisesti jopa 450 000 suomalaista. Kaupan alan murros ja haasteet, kuten digitalisaatio, kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä kansainvälinen kauppa on huomioitu selonteossa.

Erikoiskaupan liitto on samaa mieltä selonteon laatijoiden kanssa siitä, että kaupan uudistuminen ja globaalin kilpailun tahdissa pysyminen on elinehto suomalaiselle kaupan toimialalle. Edun edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen pitää selonteon johtopäätöksiä erityisesti digitalisaation tärkeyden ja kansainvälisen verkkokaupan suhteen oikeanlaisina.

”Suomalaiset kaupan alan yritykset menestyvät hyödyntämällä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Tähän tarvitaan panostuksia ja myös tukea. Kansainvälisen verkkokaupan osalta tarvitaan yhteiset pelisäännöt myös EU:n ulkopuolisille toimijoille. Selontekoluonnoksessa nämä asiat on otettu huomioon, Ropponen sanoo.

Kehittämisehdotukset vietävä maaliin

Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko sisältää tässä vaiheessa 39 kehittämisehdotusta, jotka ovat kaikki perusteltuja ja kannatettavia. Erikoiskaupan liiton omista tavoitteista selonteossa on huomioitu muun muassa koulutuksen kehittäminen vastaamaan kaupan alan tarpeita, työperäisen maahanmuuton helpottaminen, TKI-panostusten kasvattaminen, kaupunkikeskustojen elinvoimaisuuden vahvistaminen, digitalisaation ja verkkokaupan tukeminen sekä tasavertaisten pelisääntöjen luominen kansainväliseen verkkokauppaan.

”Esitetyt kehittämisehdotukset ovat monilta osin linjassa Edun tavoitteiden kanssa. Suurin haaste on kuitenkin konkretian puute ja monet kehittämisehdotukset pitävät sisällään vain sen, että asiaa selvitetään. Hyvät tavoitteet pitää toteuttaa, eikä jättää pelkän selvittämisen varaan”, Ropponen muistuttaa.

Kaupan ala ei elä omassa kuplassaan

Erikoiskaupan liitto Etu toivoo, että lopullisessa selonteossa huomioitaisiin myös sellaiset laajemmat poliittiset linjat, jotka vaikuttavat kaupan lisäksi koko yhteiskuntaan. Näitä ovat muun muassa tuloverotus, yritysverotus sekä sosiaaliturvan uudistaminen.

”Kaupan ala ei elä missään omassa kuplassa, vaan kaikki päätökset vaikuttavat erikoiskaupan elinvoimaisuuteen. Kireä verotus syö suomalaisten ostovoimaa ja nykyinen yritysverotusmalli ei kannusta riittävästi investointeihin ja kasvuun. Työvoiman saatavuuteen pitää pyrkiä vaikuttamaan myös sosiaaliturvan uudistuksella. Meidän pitää päästä eroon nykyisenkaltaisista kannustinloukuista, jotta työnteko olisi aina kannattavaa”, toteaa toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Hallitus on valmistellut kaupan toimialan tulevaisuusselontekoa hallitusohjelman mukaisesti työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän johdolla. Selonteko on parhaillaan viimeisellä lausuntokierroksella, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä.