21.06.2016

Geoblokkausasetusehdotus pettymys

Suomen Tukkukauppiaiden Liiton tavoitteena on täysharmonisoitu sisämarkkina-alue. Siihen nähden Euroopan komission asetusehdotus jää näennäiseksi, eikä siitä ole tosiasiallista hyötyä verkkokaupalle. Sellaisenaan asetus tulisi sirpaloittamaan säätelyä entisestään.

Euroopan komissio pyrkii edistämään verkkokauppaa ehdottamalla verkkokauppaan myyntipakkoa ilman toimitusvelvollisuutta. Geoblokkausasetusehdotuksen sääntelymalli ei kuitenkaan ole Suomen Tukkukauppiaiden Liiton (STL) mielestä toimiva. Se johtaa yhä pirstaleisempaan sääntelyyn, joka hämärtää sopimusvapauden käsitettä ja asettaa tuotteiden jakelukanavat eriarvoiseen asemaan suhteessa toisiinsa.

STL kannattaa tavoitetta luoda täysharmonisoitu sisämarkkina-alue. Samalla liitto pyrkii edistämään tavaroiden ja palveluiden saatavuutta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Komission 25.5.2016 julkistama sähköistä kaupankäyntiä koskeva lainsäädäntöpaketti oli liitolle pettymys. Paketti tuskin johtaa paremmin toimiviin sisämarkkinoihin, koska se ei tarjoa ratkaisuja verkkokaupan käytännön ongelmiin.

”Mikäli elinkeinonharjoittaja järjestää tavaroiden rajat ylittäviä toimituksia, sovellettavaksi tulee edelleen ostajan maan laki, jonka sisällön puutteellinen tuntemus on keskeinen verkkokaupan ongelma. Erityisesti pienille yrityksille on ylivoimaista perehtyä lainsäädännön asettamiin vaihteleviin kansallisiin vaatimuksiin koko sisämarkkina-alueen osalta”, kuvailee STL:n toimitusjohtaja Lauri Pyökäri verkkokaupan haasteita yrityksille.

Tavoitteena täysharmonisaatio

Liiton näkemyksen mukaan rajat ylittävä verkkokauppa voi kukoistaa ainoastaan, jos eri jakelukanavia kohdellaan suhteessa toisiinsa neutraalisti ja esteet monikanavaiselta kaupalta puretaan kokonaisuudessaan tavarakauppaa koskevan lainsäädännön täysharmonisaatiolla.

Täysharmonisaatiossa olennaista ei ole sääntelyn taso, vaan normistojen ja niiden tulkinnan yhdenmukaisuus. Käytännössä esimerkiksi markkinointi- ja kuluttajansuojanormien tulkinnat vaihtelevat maittain ja aiheuttavat ongelmia, vaikka ne perustuvat koko sisämarkkina-alueelle yhteiset tavoitteet asettaviin direktiiveihin.  Olennaista yritysten kannalta ei ole suojan taso, vaan tulkinnan yhdenmukaisuus. 

Kustannusrakenteet yhdenmukaistettava

Markkinoiden tehostaminen edellyttää myös tavarakaupan verojärjestelmien- ja kantojen ja muiden kauppaan liittyvien kustannusrakenteiden yhdenmukaistamista. Suomen kaltaiset korkean kustannusrakenteen maat ovat verkkokaupan häviäjiä. Tällä hetkellä esimerkiksi sovellettava arvonlisäverokanta riippuu siitä, järjestääkö elinkeinoharjoittaja rajat ylittävän toimituksen vai ei.

Asetuksen tulkinnanvaraisuus poistettava

Elinkeinonharjoittaja voi soveltaa oman jäsenmaansa tuoteturvallisuus-, tuotemerkintä-, kuluttajansuoja- ja vastaavia sääntöjä, kunhan se ei aktiivisesti tarjoa tai toimita tavaroita rajojen yli. Se, missä vaiheessa elinkeinonharjoittajan katsotaan tarjoavan tavaroita rajojen yli, on tulkinnanvaraista. Esimerkiksi asiakkaiden palveleminen tietyllä kielellä tai markkinoinnin kohdentaminen saattaa vaikuttaa soveltuvan lainsäädännön valintaan.

Asetuksen hyödyt ja haasteet

Komission esityksen mukainen velvollisuus tarjota asiakkaille pääsy kaikkiin verkkorajapintoihin, kuten verkkosivuille ja sovelluksiin, on ehdotuksen keskeinen hyöty kuluttajille. Elinkeinonharjoittajien näkökulmasta velvollisuus on lähtökohtaisesti kannatettava. Uudelleenohjauksen vaatima nimenomainen suostumus saattaa kuitenkin jossain määrin heikentää asiakkaiden palvelukokemusta verkkorajapinnoissa.

Komission lainsäädäntöpakettia tulisi muuttaa siten, että kaikkiin keskeisiin verkkokaupan käytännön ongelmiin tarjottaisiin kestävät ratkaisut.

 

Lisätietoja: Lauri Pyökäri, toimitusjohtaja, Suomen Tukkukauppiaiden Liitto, 050-304 4844, lauri.pyokari@stl.fi