Tulevaisuuden ennakointi

 

Ennakointityö on prosessi, jossa pyritään tunnistamaan ja analysoimaan tulevaisuuden kehityskulkuja, mahdollisuuksia ja riskejä. Tavoitteena on auttaa organisaatioita ja yhteiskuntaa varautumaan tulevaisuuteen ja parantamaan päätöksentekoa. Ennakointityötä tehdään monilla eri menetelmillä, jotka vaihtelevat laadullisista analyyseistä kvantitatiivisiin ennusteisiin. Osana ennakointityötämme olemme rakentaneet erikoiskaupan muutosvoimia tarkastelevan trenditutkan.

Mihin erikoiskaupan trenditutka tähtää?

Erikoiskaupan muutosvoimien trenditutka tarjoaa systemaattisen tavan seurata erikoiskaupan tärkeimpiä ilmiöitä ja trendejä, joiden nähdään vaikuttavan alan toimintaympäristöön erityisesti vuoteen 2030 mennessä. Sen avulla yritykset voivat muun muassa ennakoida tulevaisuuden mahdollisia kehityspolkuja, kehittää strategioitaan, parantaa kilpailukykyään, hallita riskejä ja toimia asiakaskeskeisemmin. Toivomme, että näiden etujen avulla erikoiskaupan yritykset voivat navigoida menestyksekkäästi muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja varmistaa pitkän aikavälin menestyksen.

Trenditutkaan on valittu viisi teemaa: tekoäly ja digitalisaatio, EU-regulaatio, kuluttamisen muuttuminen, vastuullisuus sekä henkilöstön saatavuus ja osaaminen. Teemojen tarkemmat kuvaukset löydät trendikartan alapuolelta. Teemojen sisällä olevat ilmiöt/trendit ovat valikoituneet seuraavilla perusteilla:

 

Trenditutkaa ylläpidetään Erikoiskaupan liiton toimesta. Mikäli sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä taija.lintumaki(at)etu.fi. Voit myös jättää kommenttisi ja kehitysehdotuksesi palautelomakkeen kautta.


 

ERIKOISKAUPAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSVOIMAT 2030

Tarkastele tarkemmin kunkin teeman sisältöjä klikkaamalla ilmiötä/trendiä.
Voit tarkentaa trenditutkaa vierittämällä hiirtä tutkan päällä.

 

Seuraa

Suunnittele

Toimi

Ilmiöt ovat tunnettuja ja ne saattavat vallita jo muilla aloilla. Ilmiön epäillään tulevaisuudessa vaikuttavan merkittävästi erikoiskauppaan, mutta sitä ei voida vielä vahvistaa. Ilmiöt/trendit vaikuttavat erikoiskauppaan. Yritysten tulisi ottaa nämä huomioon. Ilmiöillä/trendeillä on suuri vaikutus yrityksen strategiaan sekä tuotteisiin ja/tai palveluihin. Ne tulisi ankkuroida kehitysstrategioihin.

Seuraa

Ilmiöt ovat tunnettuja ja ne saattavat vallita jo muilla aloilla. Ilmiön epäillään tulevaisuudessa vaikuttavan merkittävästi erikoiskauppaan, mutta sitä ei voida vielä vahvistaa.

 

Suunnittele

Ilmiöt/trendit vaikuttavat erikoiskauppaan. Yritysten tulisi ottaa nämä huomioon.

 

Toimi

Ilmiöillä/trendeillä on suuri vaikutus yrityksen strategiaan sekä tuotteisiin ja/tai palveluihin. Ne tulisi ankkuroida kehitysstrategioihin.

 

 

 


 

Trendikartan teemojen tarkemmat kuvaukset:

Tekoäly ja digitalisaatio

Tekoäly ja digitalisaatio viittaavat teknologioiden kehittymiseen, jotka mahdollistavat datan tehokkaan hyödyntämisen, automaation lisääntymisen ja uudenlaisten palveluiden tarjoamisen. Tekoäly sisältää koneoppimisen, algoritmit ja robotiikan, kun taas digitalisaatio kattaa laajemmin kaiken teknologian hyödyntämisen liiketoiminnassa. Vaikutukset erikoiskauppaan voivat olla esimerkiksi personoidut asiakaskokemukset, tarkempi kohdentaminen, optimoitu varastonhallinta ja uusien liiketoimintamallien syntyminen.

Trenditutkalle on valittu neljä tekoälyn ja digitalisaationn muutosvoimaa: tekoäly, big data ja analytiikka, digitaalinen identiteetti sekä metaversumi.

EU-regulaatio

EU-regulaatio kattaa Euroopan unionin tasolla säädetyt lait ja asetukset, jotka vaikuttavat liiketoiminnan harjoittamiseen jäsenvaltioissa. Tämä voi koskea esimerkiksi tekoälyn sääntelyä, tietosuojaa (GDPR), kestävää kehitystä tai kuluttajansuojaa. Vaikutukset erikoiskauppaan voivat olla esimerkiksi investointitarve tietoturvaan tai kestävän kehityksen mukaisiin toimintatapoihin ja uusien standardien noudattamiseen.

Trenditutkalle on valittu neljä EU-regulaation muutosvoimaa: metsäkatoasetus (EUDR), maksuviivästysasetus, kilpailuolosuhteet ja kuluttajansuojaa sekä maksamisen tulevaisuus.

Kuluttamisen muuttuminen

Kuluttamisen muuttuminen viittaa siihen, miten kuluttajien ostotottumukset ja arvot kehittyvät ajan myötä. Tämä voi liittyä esimerkiksi verkkokaupan kasvuun, eettiseen kuluttamiseen ja yksilöllisyyden korostamiseen. Vaikutukset erikoiskauppaan voivat olla esimerkiksi lisääntynyt tarve joustaville tuotantomenetelmille ja asiakasdatan hyödyntämiselle johtuen kuluttajien lisääntyneesta kiinnostuksesta personoituihin tuotteisiin ja palveluihin. 

Trenditutkalle on valittu kolme muutosvoimaa: kuluttajien luottamus, vastuullisuus ja kuluttajakäyttäytyminen sekä muuttuva demografia.

Vastuullisuus

Vastuullisuus viittaa yritysten pyrkimyksiin toimia vastuullisesti. Yritysten yhteiskuntavastuu jaetaan tavallisesti kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen vastuullisuuteen.Tämä käsittää muun muassa kestävän kehityksen periaatteet, hiilijalanjäljen vähentämisen ja oikeudenmukaisen kaupan käytännöt. Vaikutukset erikoiskauppaan voivat olla esimerkiksi investointitarpeet ympäristöystävällisiin tuotantotapoihin, tarve läpinäkyvämmälle toimitusketjulle ja alihankkijoiden työolojen huomiointi.

Trenditutkalle on valittu kolme vastuullisuuden muutosvoimaa: CSRD-, eli kestävyysraportointi, kaupan hiilitiekartta ja kiertotalous.

Henkilöstön saatavuus ja osaaminen

Henkilöstön saatavuus ja osaaminen viittaavat työvoiman riittävyyteen ja työntekijöiden ammattitaidon kehittämiseen. Tämä sisältää osaavan henkilöstön rekrytoinnin, koulutuksen ja työntekijöiden sitouttamisen. Vaikutukset erikoiskauppaan voivat olla teknologian kehityksen edesauttama osaamistarpeen muutos, rekrytointihaasteet osaavan työvoiman vähentyessä sekä työntekijöiden sitouttamisen kasvava tarve.

Trenditutkalle on valittu kaksi henkilöstön saatavuuden ja osaamisen muutosvoimaa: kaupan alan vetovoima ja koulutus sekä työllisyyttä edistävä verotus.