17.01.2022

Tartuntatautilain kiristykset iskisivät erikoiskauppaan – koronapassin tarkistuspakko voisi johtaa myymälöiden sulkemiseen

Lausuntokierroksella oleva tartuntatautilain muutosehdotus voisi pahimmillaan johtaa erikoiskaupan myymälöiden sulkemiseen. Erikoiskauppa on koko pandemian ajan toiminut terveysturvallisesti ja erikoiskaupan myymälät kuuluvat kaikkein alimpaan riskiluokkaan.

Erikoiskauppaa koskevat lisärajoitukset eivät ole tarpeen. Näin toteaa Erikoiskaupan liitto Etu ry lausunnossaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Erikoiskaupan toimijat ovat pandemian alusta alkaen tehneet lukuisia toimenpiteitä turvallisen asioinnin varmistamiseksi, eikä kaupoista ole lähtenyt laajoja tartuntaketjuja.

Erikoiskaupan liiton edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen pitää huolestuttavana, ettei hallituksessa huomioida olemassa olevaa tietoa rajoituksien suunnitteluvaiheessa.

”Erikoiskaupassa asiointi on lyhytkestoista, siellä syntyy harvoin jonotustilanteita eikä asiakastiloihin tulla oleskelemaan. THL on myös määrittänyt erikoiskaupoissa asioimisen alimman riskitason tilanteeksi”, Ropponen toteaa. 

Erikoiskaupan liiton lausunnossa suhtaudutaan varovaisen myönteisesti vapaaehtoisuuteen perustuviin toimiin, kuten koronatodistuksen käyttöönottomahdollisuus. Liitto kuitenkin muistuttaa, että koronatodistuksen tarkistamisvelvoitteella olisi merkittäviä negatiivisia taloudellisia vaikutuksia. Kustannuksia aiheutuu todistusten lukijalaitteista ja todistusten tarkastamisesta.

”Lisäkustannukset erikoikaupalle ovat kohtuuttomia ottaen huomioon vähäriskisyys. Pahimmillaan valvonnasta aiheutuvat lisäkustannukset voisi johtaa jopa myymälöiden sulkemisiin”, Jukka Ropponen painottaa.

Toimintaympäristö erikoiskaupan alalla vaihtelee suuresti, eikä viranomaisen kaikkea kauppaa laajasti koskeva päätös vaadittavista toimenpiteistä huomioi eroja millään tavalla. Lausunnossaan Etu ry katsoo, että ehdotettu viranomaisten mahdollisuus määrätä rajoituksia ei paranna terveysturvallisuutta erikoiskaupassa. Kukin kauppa tuntee oman toimintaympäristönsä parhaiten ja pystyy määrittelemään turvallisuuden kannalta olennaiset toimet riskien vähentämiseksi.


Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen, p. 0400 161 400