15.10.2021

Tulevaisuus on hiilineutraalissa bisneksessä

Suomen valtio tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Myös kaupan ala pyrkii hiilineutraaliuteen samassa ajassa, mutta sitouttavatko vastuullisuuslupaus ja kestävyys itsessään asiakkaita, vai miten asiakkaan sitouttaminen tehdään? Miten vastuullisuusviestintä näkyy yritystoiminnassa ja miten erikoiskauppa tähän vastaa? Voisiko kauppa olla etulinjassa tavoittelemassa ja johtamassa muutosta?

Sitran teettämän markkina-analyysin mukaan hiilineutraalius luo 6 000 miljardin euron suuruiset markkinat älykkäille puhtaille ratkaisuille vuoteen 2050 mennessä. Tulevaisuuden kilpailussa pärjäävät parhaiten sellaiset yritykset, jotka ajoissa suuntaavat liiketoimintaansa vähähiiliseen suuntaan ja ovat kehityksen eturintamassa. Vastuullisuus ulottuu jatkossa yhä enemmän myös yritysten rahoitusmahdollisuuksiin ja kiinnostavuuteen sijoituskohteena. Esimerkiksi viime keväänä Nordea kertoi tulosjulkistuksensa yhteydessä aikovansa vähentää sijoitus- ja luottosalkkunsa hiilidioksidipäästöjä 40–50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja integroida ilmastoriskin yritysten riskiarviomalleihinsa.

Tavoitteena pieni hiilijalanjälki ja suuri hiilikädenjälki

Termit hiilineutraaliuden ympärillä ovat verrattain uusia ja hankaliakin. Hiilijalanjälki voidaan määrittää yritykselle, organisaatiolle, toiminnalle tai tuotteelle. Siihen sisältyy ihmisen toiminnan aiheuttamat ilmastopäästöt hiilidioksidin ja muiden merkittävien kasvihuonekaasujen osalta. Kaupan alalla valtaosa hiilijalanjäljestä syntyy hankintaketjussa. Jos yritys keskittyy alentamaan hankintaketjun päästöjä, syntyy hyvän kierre, josta kannattaa kertoa. Viestiä siitä, miten olemme onnistuneet vähentämään päästöjä esimerkiksi energiatehokkuustoimien ja kierrätyksen avulla kannattaa jakaa.  

Hiilikädenjälki puolestaan on konsepti, joka kuvaa tuotteen tai palvelun ilmastohyötyjä sen käyttäjälle. Tuote tai palvelu tuottaa käytettäessä vastaavaa tuotetta tai palvelua vähemmän ilmastokuormaa. Toisin sanoen hiilikädenjälki katsoo tulevaisuuteen ja sillä on positiivinen vaikutus ilmastokuormaan, kun taas hiilijalanjälki keskittyy nykyhetken päästövaikutuksiin. Hiilikädenjälkeä voimme luoda kaikki yksilöinä ja erikoiskaupan sektorina. Kun erikoiskauppa tuo markkinoille uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluja, jotka lisäävät myönteisiä ympäristövaikutuksia, hiilikädenjälkemme kasvaa. Kun yritys tuottaa hiilikädenjälkeä asiakkaalleen, pystyn asiakkaana alentamaan omaa hiilijalanjälkeäni.

Vastuullisuus on ”license to operate”

Miten vähähiilisyydestä ja jäljistä sitten saadaan luotua kasvua ja kassavirtaa? Markkina on kasvava ja kysyntää on. Yritykset pystyvät rakentamaan onnistumisen polun, kun hiilineutraalius on nostettu keskeiseen rooliin yrityksen strategiassa, arvoissa ja johtamiskäytännöissä. Tasapainoilu nykyisen toiminnan kehittämisen ja uuden innovaatiojohtamisen välillä tulee osaksi arkea. Kasvun ja kassavirran tavoittelussa kannattaa myös muistaa viestintä teoistaan, jo nyt erikoiskaupan toimijat tekevät ilmastotekoja päivittäin ja harmillisen usein tietoisuus niistä ei leviä seinien ulkopuolelle. Vastuullisuusviestintää voidaan kuitenkin pitää painavana osa-alueena asiakasnäkökulmasta, viimeisimpien kyselyiden mukaan yli 70 % asiakkaista piti hiilijalanjälkimittaria kiinnostavana ominaisuutena. Asiakkaiden ekologiset motiivit ovat jatkossakin voimistumassa ja nyt jos koskaan, asiakkaita kannattaa kuunnella. Vastuullisuudessa kannattaa tähdätä toimivaksi paketiksi arjen tärkeitä tekoja ja ulkoista viestintää.

Vastuullisuusviestinnän keskiössä on rehellinen ja hyvin suunniteltu vastuullisuusviestintä, johon myös yrityksen arvot kytkeytyvät. Annetut lupaukset tulee pystyä lunastamaan ja vuorovaikutuksen kautta toteutuksesta kerrotaan organisaation ulkopuolelle. Viherpesu tunnistetaan digitalisaation aikakaudella nopeasti, joten on pidettävä huolta, että kestävä kehitys on liiketoiminnan yksi kantavista ajureista. Kohdeyleisön tunnistaminen on kaiken vaikuttamisen a ja o, täytyy hahmottaa, kenelle vastuullisuudesta halutaan viestiä ja miksi. Teema itsessään on valtava ja pitää sisällään suuren määrän eri osa-alueita. Simppelein tapa käsitellä kokonaisuutta lieneekin tässä tapauksessa sen pilkkominen, esimerkiksi tahtotilalla hiilineutraaliuteen. Oma teema tai tavoite kannattaa siis rajata, jolloin sen toteuttaminen ja siitä viestiminen on selkeämpää ja tehokkaampaa. Pienemmän paketin hallitsemisella voi vaikuttaa suurempaan voimaan. Olen asiakkaana valmis ostoksille, kun näen, mitä vastuullisia tekoja kaupat tekevät kanssani.

Tie hiilineutraaliksi ei ole pelkästään CO2-päästöihin tuijottamista. Se vaikuttaa koko yrityksen toimintaan: strategiaan, johtamiseen ja ennen kaikkea uuden puhtaan liiketoiminnan kehittämiseen.

Hiilineutraalin bisneksen tavoittamiseen tarvitsemme myös ilmastonmuutokseen liittyvän yleistietämyksen kehittämistä sekä selkeitä toimintaohjeita. Reittikarttaa, jonka avulla yritykset ja asiakkaat voivat pienentää omaa ilmastokuormaa.

 

Lähteet:

https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/hiilineutraali/

https://kauppa.fi/linjaukset/vastuullisuutta-ymparisto-ja-ilmastoteoilla/uusiutuva-kauppa-2035/