Näkökulma

Kohti kestävämpää tulevaisuutta – yritysten roolit ja vastuut

Kohti kestävämpää tulevaisuutta – yritysten roolit ja vastuut

Teksti Anne Koskinen
Share

6.9.2023

Share

Yritykset saavat entistä suuremman vastuun kestävän maailman edistämisestä. Uudet säädökset ja raportointivaatimukset ulottuvat lähes kaikkiin yrityksiin, ohjaten vastuullisuutta koko toimitusketjun läpi. Pienet yrityksetkin voivat vaikuttaa merkittävästi, kun ne verkostoituvat ja jakavat osaamistaan. STARK-Suomen vastuullisuusjohtaja Anne Koskinen avaa, kuinka vastuullisuus muuttuu entistä olennaisemmaksi osaksi liiketoimintaa ja miten eri toimijoiden yhteistyö luo kestävää arvoa tulevaisuudessa.


Yritysten rooli kestävämmän maailman rakentamisessa muodostuu tulevaisuudessa entistäkin merkityksellisemmäksi, oli kyse sitten suuresta tai pienestä yrityksestä. Jatkossa yritysten on valmistauduttava kasvavaan vastuullisuuden sääntelyyn ja kiristyviin kestävyysraportointivaatimuksiin. Uudet vaatimukset vaikuttavat toimitusketjujen kautta lähes kaikkiin yrityksiin, kun tietotarpeet ja vaateet vyöryvät hankinta- ja toimitusketjuissa yhä pidemmälle kohti pienyrityksiä. Lisäksi yrityksissä sisäisen yhteistyön merkitys kasvaa merkittävästi ja vastuullisuusasiat päätyvät yhä useampien ihmisten työpöydille ja työmaille. Monipuolistuva vastuullisuusraportointi saatetaan kokea yrityksissä pakollisena velvollisuutena, vaikka parhaimmillaan se voi johtaa aidosti kestävämpään toimintaan ja liiketoiminnan kehittymiseen.

Toimitusketjuissa luodaan kestävän kehityksen perusta, sillä monien yritysten suurimmat ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset tapahtuvat juuri niiden yhteistyökumppaneiden ja näiden kumppaneiden toiminnassa. Miten saamme pienet ja keskisuuret yritykset, joita sääntely ei toistaiseksi suoraan koske, ottamaan vastuullisuuskysymykset osaksi päivittäistä liiketoimintaansa?

Pk-sektori on merkittävässä roolissa myös isojen yritysten toimitusketjuissa, joten niiden saaminen mukaan vastuullisuustyöhön on kaikkien etu ja vaikuttavuuden perusta. Harvalla pk-yrityksellä on kuitenkaan mahdollisuutta resursoida erillisiä vastuullisuustoimintoja, joten avun ja tuen sekä osaamisen lisäämisen tarve tulee oleman erityisen tärkeää, jotta niillä on jatkossakin valmiudet toimia osana toimitusketjuja. Pk-yritysten etuna on niiden ketteryys, koska omistajat ovat usein lähellä toiminnan arkea ja tukemassa päivittäistä työtä. Pienen yrityksen ei kannatakaan yksin yrittää ratkoa kaikkia haasteitaan, vaan verkostoitua, oppia toisilta sekä kehittää vastuullisuuttaan yhdessä kumppaniyritysten kanssa.

Kestävää kehitystä edistetään tehokkaimmin ottamalla koko yrityksen henkilökunta, toimialan muut toimijat sekä koko toimitusketju valmistajista asiakkaisiin mukaan ratkaisujen etsimiseen. Verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen myös sellaisten toimijoiden kanssa, joiden kanssa ei ole välttämättä aikaisemmin tehnyt yhteistyötä, saattaa aikaansaada innovatiivisimmat ja vaikuttavimmat tulokset. Tarvitaan eri toimijoiden kokeilua, oppimista ja dialogia, uutta ajattelua sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Arvoa voi luoda kehittämällä kestävää kehitystä tukevia tuotteita, palveluja tai liiketoimintamalleja. Laajentamalla yhteistyötä uusiin toimijoihin rakennetaan samalla syvällisempää ymmärrystä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeista sekä todennäköisesti saadaan valmiutta reagoida tuleviin kestävyyshaasteisiin ja tunnistetaan uusia keinoja viedä vastuullisuutta vaikuttavasti eteenpäin.

Tulevaisuudessa meidän on aiempaa tehokkaammin pystyttävä ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja häiriöihin. On siirryttävä haittojen minimoinnista uudistavaan ajattelutapaan. Tarkasteltava asioita hyvin laajasti ja ymmärrettävä, että yritys on riippuvainen siitä, että koko sen toimintaympäristö toimii vastuullisesti. Tulevaisuudessa arvon luominen edellyttää vaikuttavuusketjujen ymmärrystä, tiedolla johtamista sekä uudenlaisia yhteistyömalleja toimitusketjuissa.

Kirjoittaja Anne Koskinen on STARK Suomi Oy:n vastuullisuusjohtaja.