19.11.2021

Työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista – lakimuutokset voimaan tammikuussa 2022

Kilpailukieltosopimukselle on oltava painava syy

Kilpailukieltosopimusten tekemiseen on oltava erityisen painava syy, joka liittyy työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen. Kilpailukieltosopimuksella rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä kilpailevaa toimintaa harjoittavan toisen työnantajan kanssa tai harjoittaa omaan lukuunsa kilpailevaa toimintaa.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022 alkaen.

Uusi sääntely koskee yhden vuoden siirtymäajan jälkeen tietyin poikkeuksin myös kilpailukieltosopimuksia, jotka on tehty ennen lain voimaantuloa. Uusi sääntely ei tule sovellettavaksi vanhaan kilpailukieltosopimukseen, jos työnantaja on jo maksanut joko kokonaan tai osittain nykyisen lainsäädännön mukaisen kohtuullisen korvauksen yli kuusi kuukautta kestävästä kilpailukieltosopimuksesta.

On tärkeää huomata, että työnantaja voi siirtymäajan aikana irtisanoa vanhan kilpailukieltosopimuksen ja välttyä siten uuden lain mukaiselta korvausvelvollisuudelta.

Kilpailukiellon pituus vaikuttaa korvauksen määrään

Kilpailukielto voidaan jatkossakin tehdä enintään vuodeksi. Siitä on maksettava korvaus, jonka suuruus riippuu työntekijän palkasta ja sovitusta kilpailukiellon pituudesta eli rajoitusajasta.

Jos rajoitusaika on enintään kuusi kuukautta, työnantajan on maksettava 40 prosenttia työntekijän palkasta vastaavalta ajalta.

Jos rajoitusaika on yli kuusi kuukautta, työnantajan on maksettava 60 prosenttia palkasta koko rajoitusajalta.

Laissa ei ole tällä hetkellä säädetty ajankohdasta, jolloin korvaus tulee maksaa. Jatkossa korvaus tulee maksaa pääsääntöisesti rajoitusajan aikana ja työsuhteen aikana noudatetun palkanmaksukäytännön mukaisesti.

Uutta on myös se, että työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus työsuhteen aikana, jos olosuhteet muuttuvat. Tällöin tulee noudattaa irtisanomisaikaa, joka on kolmasosa kilpailukieltosopimuksessa sovitusta rajoitusajasta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta.

Työnantaja ei kuitenkaan voi irtisanoa kilpailukieltosopimusta enää sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan.

Miten varautua muutokseen?

Kilpailukieltosopimuksia on saatettu tehdä rutiiniluonteisesti ja ottamatta kunnolla huomioon, onko kyseinen työtehtävä sellainen, jossa kilpailukieltosopimus on mahdollinen. Kyseinen kohta sopimuksessa saattaa olla pätemätön.

On syytä käydä sopimukset ajoissa läpi ja irtisanoa ne, joissa ei ole riittävästi perusteita kiellolle tai joissa voi olla mahdollisuus korvauksen maksamiseen työsuhteen päättyessä, mutta työntekijän asema ei sitä edellytä. Kilpailukieltosopimukset on syytä myös ottaa mukaan yrityksen strategiaan. Missä tehtävissä ne ovat perusteltuja, missä taas tarvetta ei ole.