25.05.2021

Kuluttajansuoja, takuu ja virhevastuu

Edun järjestämässä Erikoiskaupan pulssissa kuultiin Etu ry:n lakimiehen, edunvalvontajohtaja Jukka Ropposen kommentteja kuluttajansuoja-aiheisiin. Pulssi tarjosi tietoa muun muassa seuraavista aiheista:

  • Kun kuluttaja ostaa yritykseltä tavaran tai palvelun, kyse on sopimuksen tekemisestä. Molempien osapuolten on noudatettava sopimusehtojen velvoitteita, eikä kumpikaan osapuoli voi yleensä ilman erityistä syytä yksipuolisesti muuttaa sopimusta.
  • Kuluttajalle on annettava ennakkoon mahdollisuus tutustua keskeisiin ja ostopäätökseen vaikuttaviin ehtoihin jo tuotetta markkinoitaessa tai viimeistään sopimusta tehtäessä.
  • Jos sopimusehdoista tulee kiistaa, myyjän laatimia epäselviä ja tulkinnanvaraisia vakiosopimusehtoja tulkitaan kuluttajan eduksi.
  • Hintatiedot ovat olennainen osa sopimusehtoja. Kuluttajalla on oltava oikeus luottaa siihen, että esimerkiksi markkinoinnissa ilmoitettu hinta on oikea ja hän saa ostaa tuotteen mainostettuun hintaan.
  • Valtaosalla etämyyntituotteista on 14 päivän peruuttamisoikeus, jonka kuluessa kuluttaja voi perua kaupan ilman erityistä syytä.  Peruuttamisaika voi pidentyä, jos kuluttajalle ei ole annettu tietoa peruuttamisoikeuden ehdoista tai ostoksen maksullisuudesta.
  • Kuluttajalla on oikeus saada asiakaspalvelua kaupan ja sopimuksen teon jälkeen. Asiakaspalvelua on tarjottava perushintaisesta numerosta, kun kyse on aiemmin tehtyyn kauppaan tai sopimukseen liittyvästä asiasta. Jos asia koskee muuta kuin aiemmin tehtyä kauppaa tai sopimusta, asiakaspalvelunumeron hinnoittelua ei koske vaatimukset perushintaisen numeron tarjoamisesta. Erityishinnoiteltuja yritys- tai palvelunumeroita voi käyttää esimerkiksi myymälän aukioloaikoja tai tuotteita koskeviin tiedusteluihin, lisäpalveluiden myyntiin tai maksullisten neuvontapalveluiden tarjoamiseen.

Laki ei määrää antamaan takuuta, vaan sen antaminen on vapaaehtoista

Ilman takuutakin myyjä vastaa virheestä lain virhevastuusäännösten perusteella. Takuun on oltava ostajalle lisäetu, eli sen on annettava tälle lain säännöksiin nähden paremmat oikeudet.

Antamalla takuun yritys sitoutuu vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan. Takuunantaja vastaa takuuaikana ilmenevistä vioista ja muista takuussa määritellyistä asioista.

Takuunantajan pitää oikaista virhe kuluttajansuojalaissa määriteltyjä periaatteita noudattaen. Näitä ovat korjaus, vaihto, hinnanalennus, tai ääritapauksissa kaupan purkaminen, jos takuu ei sisällä ostajalle lakia edullisempaa oikaisukeinoa.

Virheen oikaisu tehdään ensisijaisesti korjaamalla tai vaihtamalla tavara kohtuullisessa ajassa, eikä siitä saa aiheutua kuluttajalle kustannuksia tai olennaista haittaa.

Tavaran virheet 

Lain mukaan tavaran pitää vastata lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Tavarassa on virhe esimerkiksi silloin, jos tavara ei sovellu sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen, tai tavara ei sovellu ostajan tarkoittamaan erityiseen käyttötarkoitukseen. 

On myös virhe, jos tavara ei ole myyjän antaman kuvauksen, näytteen tai mallin mukainen, tai tavara ei vastaa kestävyydeltään tai muuten sitä, mitä kuluttaja yleensä olettaa samanlaisen tavaran kaupassa.

Virhe voi ilmetä myös siten, että tavara ei vastaa lain tai viranomaisen vaatimuksia esimerkiksi tuoteturvallisuudesta, tai ostajalle ei tavaran yhteydessä luovuteta tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten tarpeellisia ohjeita.

Myyjä vastaa virheestä, joka on ollut tavarassa luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin

Jos virhe ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutuksesta, virheen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä ja kuuluvan myyjän vastuulle. Vastuusta vapautuakseen myyjän pitää kumota virheolettama eli osoittaa, että tavara oli luovutettaessa virheetön.

Ostajan on kuitenkin ilmoitettava virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja tosiasiallisesti havaitsi virheen.

Ekosuunnitteluasetus helpottaa korjaamista

Tuoteryhmät, joiden asetuksissa kiertotalouteen liittyviä asioita on jo otettu merkittävästi huomioon ovat hitsauslaitteet, jääkaapit, pesukoneet, astianpesukoneet, televisiot ja näytöt, kaupan kylmälaitteet ja valonlähteet.

Uusilla, markkinoille tulevilla tuotteilla näissä ryhmissä varaosia oltava saatavilla 7-10 vuotta viimeisen mallia edustavan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen. Tuotteiden korjauttaminen on siis näiltä osin jatkossa mahdollista huomattavan pitkään ja korjaamisen on onnistuttava tavanomaisilla työkaluilla.

Ekosuunnitteluasetuksen piiriin on tulossa myöhemmin muitakin tuoteryhmiä.

Tieto riidanratkaisuelimistä on annettava

Elinkeinonharjoittajan on annettava verkkosivullaan ja vakiosopimusehdoissaan kuluttajille tieto ja nettiosoite tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa. 

Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle kyseiset tiedot kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla, jos kuluttaja on tehnyt elinkeinonharjoittajalle virheilmoituksen, eivätkä osapuolet ole saaneet sovittua asiaa. Kaupan alalla riidanratkaisuelin on Kuluttajariitalautakunta.