04.10.2021

Hallitus tukee kestävän kehityksen investointeja – erikoiskaupallekin tilaa

look_up_look_down_photography/unsplash

Kestävän kehityksen hanke toteutetaan Euroopan komission rakenneuudistuksen tukiohjelman tuella, ja se kehittää yrityksille työkaluja vaikuttavuuden mittaamiseksi ja kestävän rahoituksen hyödyntämiseksi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on todennut, että ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävä kehitys sisältyvät vahvasti hallituksen tavoitteisiin. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että talouden ja yhteiskunnan uudistumiseen tarvittavat investoinnit käynnistetään ja ne löytävät markkinoilta rahoitusta.

Suomen on tarkoitus toimia suunnannäyttäjänä globaalien kehityshaasteiden ratkaisemisessa ja luoda samalla kannattavaa kansainvälistä liiketoimintaa kotimaisille yrityksille.

Hanke kehittää uusia kestävän kehityksen ratkaisuja

Hankkeen aikana sidosryhmät työskentelevät yhdessä tunnistaakseen konkreettisia rahoitusratkaisuja ja toimintamalleja, joiden avulla kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia investointeja saadaan liikkeelle tehokkaammin. Yrityksille hanke antaa myös positiivisen erottautumisen mahdollisuuden.

Hanke luo myös julkiselle sektorille valmiuksia ottaa käyttöön kestävän kehityksen investointeja vauhdittavia rahoitusinstrumentteja.

Pilottihankkeet nivoutuvat jonkin tietyn tunnistetun kestävän kehityksen haasteen ympärille. Esimerkkejä ovat mm. hiilineutraalisuutta edistävät teknologiat, kestävä ruokajärjestelmä, puhtaan veden ratkaisut ja kiertotalous. Hankkeissa syntyvät työkalut ja rahoitusratkaisut on tarkoitus saada laajempaan käyttöön pilottivaiheen jälkeen. Erikoiskaupallakin on mahdollisuus olla mukana varsinkin kiertotaloushankkeissa.

Kestävän kasvun ohjelman yritysrahoitushaut avautuneet

Ensimmäiset Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaiset yrityksille suunnatut rahoitushaut avautuivat kesällä 2021. Lisää hakuja avataan loppu- ja ensivuoden aikana. Nämä koskevat muun muassa energiajärjestelmän murrosta, teollisuuden energia- ja kiertotalousratkaisuja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinvestointeja.

Kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua. Rahoitukset myöntävät ELY-keskukset ja Business Finland.

Erikoiskauppa mukaan – liikeidea kuntoon

Myös erikoiskaupalle on tilaa kestävän kasvun ohjelmassa. Esimerkiksi vuodelle 2022 on alkamassa rahoitushaku erityisesti pienille yrityksille kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen. Rahoituksella edistetään mm. digitaalisen teknologian ja toimintatavan hyödyntämistä pienten yritysten liiketoiminnassa ja kansainvälistymistoimissa. PK-yrittäjillä on paljon hyviä ideoita, mutta realismi on pidettävä mielessä. Jotta vientimarkkinoille voidaan tähdätä, on ensin voitava testata liikeideoita kotimaan markkinoilla. Kun idea kantaa, voi skaalautuvuuden avulla löytyä toimiva malli myös vientiin. Rahoitusmalli ei kuitenkaan yksin riitä. Vähintään yhtä tärkeää on saada sparrausta ja konsultointia liikeidean kehittämiseen. Siinä on vielä paljon kehitettävää.

Digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat selkeitä kehityssuuntia myös erikoiskaupassa. Tämän oivaltaminen on avain tulevaisuuden menestykseen. Kansainvälistyminen voi myös onnistua, kun oikeanlaista tukea toimivalle idealle on tarjolla. Vaikka mielikuvissa elpymisrahoitus yleensä suuntautuu suurille toimijoille, on erikoiskaupallekin tilaa. Nyt on oikea aika pysähtyä miettimään omaa liiketoimintaa ja sen kehittämistä uudelle tasolle.

Lisätietoja:

Business Finland

ELY-keskus

Työ- ja elinkeinoministeriö