18.10.2021

EU:n kemikaalistrategia - liikkeelle lähtenyt 1-vuotias

chemical_louis_reed

EU on asettanut itselleen kunnianhimoiset tavoitteet ja pitkän listan toimenpiteitä, joilla se toteuttaa entistä parempaa kemikaalien hallintaa ja samalla aikoo vastata ihmiskunnan suuriin haasteisiin. Eurooppa haluaa olla kestävän kehityksen esimerkki koko muulle maailmalle. Paitsi kemikaalistrategian tavoite, myös toteutusaikataulu on kunnianhimoinen, vaikka valmistelutyötä ja taustaselvityksiä on tehty jo usean vuoden ajan. Sekä REACH- että CLP-asetuksen haasteet tunnetaan, onhan niistä kummastakin kertynyt käytännön kokemusta jo yli kymmenen vuotta.

EU:ssa käytössä olevista aineista ei edelleenkään katsota olevan tarpeeksi dataa, joten tietovaatimuksia tiukennetaan ja laajennetaan koskemaan nykyistä pienempiä valmistus- ja maahantuontimääriä. Tähän tähtäävä lainsäädännön valmistelu on meneillään komissiossa. Lisäksi lainsäädäntöä rukataan siihen suuntaan, että erityisesti kuluttajille suunnatut tuotteet eivät sisältäisi haitallisimpia kemikaaleja. Valvonnan tehostamisella ja ulottamalla EU-lainsäädännön vaikutukset entistä vahvemmin myös EU:n ulkopuolelta maahantuotaviin tavaroihin pyritään nykyistä parempaan ihmisen terveyden ja ympäristön suojelemisen tasoon. Maaliskuussa 2020 julkaistuun Eurobarometriin vastanneista EU-kansalaisista 85 % on yhä huolissaan kemikaalien vaikutuksesta terveyteen ja 90 % vaikutuksista ympäristöön. Vastaavat osuudet suomalaisista olivat 68 % ja 85 %.

CLP-asetus eriytymässä kansainvälisestä järjestelmästä

EU:n CLP-asetus perustuu YK:n alaiseen globaaliin kemikaalien luokitusjärjestelmään (GHS). Nytkin CLP:ssä on mukana vähän perintöä vanhasta eurooppalaisesta lainsäädännöstämme, mutta valtaosaltaan asetus on GHS:n mukainen. Tämä muuttuu, koska Brysselissä ollaan päättäväisesti luomassa CLP-asetukseen kokonaan uusia vaaraluokkia, joita GHS:ssä ei ole, eikä niitä YK-tasolla edes valmistella. Aineiden hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet ihmisessä sekä luonnossa ovat näistä yksi kokonaisuus, ja toinen liittyy aineiden käyttäytymiseen ympäristössä. Tämä päättäväisyys, kunnianhimo, tai mikä onkaan, murentaa vuosikymmenien ajan rakennetun yhtenäisen järjestelmän perusperiaatteen, kun etenemisjärjestys on valittu näin päin.

Pelkästään perinteinen lähestymistapa lainsäädännön kehittämistyössä velvoitteiden tarkentamisineen ja uusine vaatimuksineen ei vastaa suurempiin haasteisiin. Eri lainsäädäntöalueiden keskinäisen koordinaation ja toisaalta sektorikohtaisten erityispiirteiden ymmärtämisen ja huomioimisen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Seuraukset voivat olla paljon isommat kuin alun perin on tarkoitettu, jos esimerkiksi aineen välttämätön käyttö ’essential use’ määritellään yhden lainsäädäntöalueen alla, huomioimatta sen suoria tai epäsuoria vaikutuksia muualla. On vain toivottava, että aikataulupaineet eivät jyrää alleen kokonaisvaltaista tarkastelua ja laadukasta työtä. Lainsäädäntösiiloista on uskallettava hypätä ulos ja aikaansaatava aidosti mahdollistavaa lainsäädäntöä, jotta kemikaalisäädökset voivat olla osa vihreän siirtymän ratkaisuja, ei estää niitä.

Näkökulma yksittäisten toimien sijaan kokonaisuuteen

Kemikaalistrategian kulmakivet, kuten komission ympäristöosaston pääjohtaja Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) sidosryhmätilaisuudessa lokakuun alussa totesi, ovat ”entistä parempi suojelu kemikaalien haitoilta, turvallisten ja kestävien tuotteiden innovoinnin tukeminen sekä lainsäädännön yksinkertaistaminen ja lujittaminen. Tärkeitä asioita kaikki kolme, mutta yksittäiset lainsäädäntötoimet pitää nähdä suhteessa isoon kuvaan Euroopan kestävän kehityksen ohjelmassa (Green Deal), erityisesti kiertotalouteen, digitalisaatioon ja hiilineutraalisuuspyrkimykseen. Nämä toisiinsa kietoutuvat tavoitteet ja jatkuvasti muuttuva sääntely ovat kokonaisuus, jonka kanssa yrityksen on toimittava koko ajan kaikki näkökulmat yhtä aikaa huomioiden, samalla kun liiketoiminta pitää olla kannattavaa.

Selkeä tavoite, samaan suuntaan vievät politiikkatoimet ja vakaa ennakoitava lainsäädäntö luovat edellytykset tulevaisuuden onnistumisille.

REACH = EU-asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista

CLP = EU-asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta