15.09.2021

Erikoiskaupan pulssi: Private Label

Private Label –tuotteella tarkoitetaan tuotetta, jota yritys pitää kaupan omalla nimellään tai tuotemerkillään, vaikka tuotteen on valmistanut alun perin toinen yritys. Joskus kyseessä olevat yritykset kuvailevat itseään valmistuttaja -käsitteellä, mutta lainsäädännön näkökulmasta asiaa tarkasteltuna tällainen yritys on valmistaja. Valmistajana toimivaa yritystä koskee tämän vuoksi kaikki valmistajan vastuut, eikä vastuuta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta voi siirtää. Yrityksen tulee tuntea tuotteen ominaisuudet ja valmistusprosessi, sekä omistaa tuotteen vaatimustenmukaisuutta osoittava dokumentaatio.  

Tuotteen valmistajaksi katsotaan siis sellainen yritys, jonka nimellä tai tuotemerkillä tuotetta markkinoidaan. Valmistajan vastuita ei voi välttää merkitsemällä toista yritystä tuotteen valmistajaksi, jos sitä markkinoidaan omalla nimellä tai tuotenimellä. On tärkeää huomata, että ‘’alkuperäisen valmistajan’’ vaatimustenmukaisuutta osoittava dokumentaatio ei päde Private Label –tuotteelle.   

Private Label –tuotteen valmistajan on varmistettava, että tuotteet on suunniteltu ja valmistettu lainsäädännössä esitettyjen olennaisten vaatimusten mukaisesti. Tämän vuoksi valmistajan on laadittava tarvittavat tekniset asiakirjat ja suoritettava tai suoritutettava asianmukainen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely. Kun vaatimustenmukaisuus on osoitettu, valmistajan on laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä CE-merkintä. Valmistajan on tärkeää huomioida, että ainoastaan valmistaja tai hänen valtuuttama edustaja saa kiinnittää CE-merkinnän. Kiinnittämällä CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa tuotteen olevan siihen sovellettavien vaatimusten mukainen. Private Label –tuotteen valmistajan on säilytettävä tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille.   

Private Label –tuotteen markkinoille saattamista voidaan kuvailla kahden pisteen kautta. Kun yritys muuttaa toisen valmistajan tuotteeseen oman nimensä tai tuotenimensä, yrityksen tulee: tuntea tuotetta koskevassa lainsäädännössä esitetyt valmistajan vastuut ja toteuttaa kaikki tuotetta koskevassa lainsäädännössä valmistajan velvollisuuksiksi säädetyt asiat.