31.01.2022

Erikoiskaupan liiton lausunto avoimuusrekisterilaista

Asia: VN/4118/2019

Lausuntopyyntö parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

Lausunnonantajan lausunto

Kannatatteko avoimuusrekisterin perustamista Suomeen?

Kyllä

Mikä esillä olevista kolmesta avoimuusrekisterin soveltamisalavaihtoehdosta tulisi valita (eli mihin tahoihin kohdistuvaa lobbausta ilmoitusvelvollisuuden tulisi koskea)?

Eduskunta ja ministeriöt

Yleiset huomiot esityksestä

Erikoiskaupan liitto Etu ry kannattaa avoimuutta ja suhtautuu myönteisesti avoimuusrekisterin perustamiseen.

On kuitenkin varmistettava, että sääntelystä ei kuitenkaan saa tulla kohtuutonta hallinnollista taakkaa eikä se saa vaikeuttaa päättäjien ja lobbausta harjoittavien tahojen vuoropuhelua.

Edellytys kaksi kertaa vuodessa tapahtuvasta vaikuttamistoiminnan raportoinnista ja kerran vuodessa tapahtuvasta vaikuttamistoiminnan taloudellista raportoinnista voi pieniä toimijoita koskien olla kohtuuton. Tulisi siis ottaa huomioon rekisteröintivelvollisten resurssit ja lain mukaiset velvollisuudet toteutettaisiin pienten toimijoiden kannalta mahdollisimman yksinkertaisella tavalla.

Sääntelyssä tulisi lähteä liikkeelle kapealla soveltamisalalla ja saatujen kokemusten perusteella myöhemmin harkita mahdollista soveltamisalan laajennusta. Soveltamisala tulee ainakin aluksi rajata yhteydenpitoon ministereihin ja heidän avustajiinsa, ministeriöiden ylimpiin virkamiehiin sekä kansanedustajiin.

Avoimuusrekisterin tulisi keskittyä vain lainsäädäntöön ja budjettivaltaan liittyvään vaikuttamistyöhön.

On kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että rekisterin käyttö on yksinkertaista ja helppoa. Esimerkiksi toimintailmoitukseen kirjattavat tiedot tulisi yksilöidä aiheen perusteella, ei yksittäisen päätöksentekijän perusteella. Kaikkia toimijoita on myös kohdeltava tasapuolisesti.

Eri sidosryhmistä koostuvan neuvottelukunnan tulisi aloittaa toimintansa jo ennen kuin rekisteri on käytössä. Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa laatia hyvät edunvalvontatavat ja niiden tulee olla valmiina, kun rekisteri otetaan käyttöön.