23.06.2022

Erikoiskaupan liiton lausunto vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Asia: VN/6436/2019

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja turvallisuusselvityslain 19 §:n muuttamisesta turvauhkiin varautumiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa Erikoiskaupan Liitto Etu ry:ltä esityksestä eduskunnalle laiksi ns. kemikaaliturvallisuuslain ja turvallisuusselvityslain 19 § muuttamiseksi.

Esitämme lausuntonamme seuraavaa:

Esityksen tavoitteet ovat perusteltuja. Myös Suomessa on syytä varautua kemikaalikohteisiin suunnattuihin tahallisiin vahingontekoihin ja tekoihin, joissa kemikaaleja yritettäisiin käyttää muun vahingonteon välineenä.

Kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan laajentaminen turvauhkiin varautumiseksi koskee lähtökohtaisesti kaikkia lain soveltamisalaan nykyisellään kuuluvia yrityksiä, eli sekä ilmoitus- että lupavelvollisia. Koko kaupan alalla kemikaaleja käsittelevien tai varastoivien yritysten kirjo ja kokoluokka on laaja. Ns. vähittäis- ja tukkukauppaan kuuluvat kaupan yritykset ovat useimmiten ilmoitusvelvollisia pelastusviranomaiselle, joka myös valvoo myöntämiensä lupien noudattamista.

On tärkeää, että ohjeet yrityksille ja itsearviointityökalu valmistuvat hyvissä ajoin ennen lain voimaantuloa ja osittain vielä epäselvät soveltamisalakysymykset selvitetään.

Riskiperusteinen lähestymistapa on oikea malli. On tarpeen mahdollisimman konkreettisesti kuvata, mitä riskiperusteisuuden periaate käytännön toimenpiteinä merkitsee.

Yrityskohtaisissa toimenpiteissä turvauhkiin varautumiseksi tulisi pystyä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti sen jo olemassa olevaan toimintakonseptiin kuuluvia menettelyjä.

Viranomaisten yhteistyö ja resurssien sekä uusien osa-alueiden osaamisen varmistaminen on edellytys lain tavoitteiden saavuttamiselle ja valvonnan yhdenmukaisuudelle. Tukesin ohjaava rooli korostuu turvauhka-asioiden haltuunotossa entisestään.

Myös turvallisuusselvityslakiin ehdotettu muutos, joka antaa mahdollisuuden perusmuotoisen selvityksen tekemiseen määritellyissä tapauksissa on perusteltu ja tarpeellinen. Vaarallisten kemikaalien käsittely ja kuljetus muodistavat toiminnallisesti kokonaisuuden. Turvauhkiin varautumisen mahdollisuudet tulee olla molemmissa samantasoiset henkilöturvallisuusselvityksen osalta.