04.04.2022

Erikoiskaupan liiton lausunto työllistämistä edistävästä toiminnasta

Asia:  VN/20925/2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Erikoiskaupan liitto Etu ry lausuu erikoiskaupan toimijoiden osalta pyydettynä seuraavaa:

On tärkeää, että hyvinvointialueet saadaan toimimaan ja se edellyttää yhteistoimintaa kuntien kanssa. Kyse ei ole pelkästä teknisestä muutoksesta kunnilta hyvinvointialueille. Kuntien palveluita tarvitaan edelleen hyvinvointialueen palveluiden rinnalla. Tämä tulisi selkeästi todeta säädöksessä ja määritellä myös se, miten kuntien tarjoamat palvelut käytännössä toteutetaan.

Erikoiskaupan kannalta on myös tärkeää, että monialaisia työllistämispalveluja tarvitsevat tahot, mm. maahanmuuttajat saavat tarvittavaa koulutusta ja muuta tarvitsemaansa tukea voidakseen toimia kaupan alan työtehtävissä. Kauppa on todennäköisesti yksi tärkeimmistä työtehtäviä tarjoavista tahoista, mutta kaikkea tarvittavaa koulutusta se ei pysty tarjoamaan. Tähän on varattava riittävät resurssit.

Kaiken kaikkiaan Etu ry pitää hyvänä, että palveluiden tarjontaan kiinnitetään huomioita ja palveluja on tarjolla mahdollisimman joustavan kotoutumisen varmistamiseksi.