13.09.2022

Erikoiskaupan liiton lausunto tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksen verotuksesta

Asia:  VN/11517/2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa

Erikoiskaupan liitto Etu ry lausuu asiassa seuraavaa:

Esityksen mukaan yhdistelmävähennys koostuisi tutkimusmenojen määrään perustuvasta yleisestä lisävähennyksestä sekä menojen lisääntymiseen perustuvasta ylimääräisestä lisävähennyksestä. Lisävähennykset koskisivat tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkka- tai ostopalvelumenoja.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuet ovat yhä tärkeämmässä roolissa, kun yritystoimintaan kohdistuu enenevässä määrin uhkia, jotka eivät ole itse hallittavissa. Esitystä on pidettävä kannatettavana.

Kannustin jakautuu esityksen mukaan kahteen osaan: yleiseen lisävähennykseen ja ylimääräiseen lisävähennykseen.

Yleisen lisävähennyksen määrä olisi 50 prosenttia yrityksen omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista. Enimmillään lisävähennys olisi 500 000 euroa ja alimmillaan se voisi olla 5 000 euroa.

Esitetty malli on perusteltu, sekä helposti toteutettavissa ja hyödynnettävissä. Erikoiskaupan kannalta on ongelmallista, kun lisävähennykselle esitetään 5 000 euron alarajaa. Alarajan mukainen vähennys ei ole ongelma jo toimintansa vakiinnuttaneille yrityksille, mutta aloittaville ja vasta kehitysvaiheessa oleville erikoiskaupan yrityksille alarajan saavuttaminen ei ole aina mahdollista. Tuki olisi näissäkin tapauksissa tarpeen kasvun vauhdittamiseksi.

Erikoiskaupan liitto Etu esittää, että alaraja poistetaan. Vaikutukset valtiontalouteen olisivat pienet, mutta yksittäiselle yritykselle merkittäviä.

Esityksen mukaan ylimääräisen 35 prosentin lisävähennyksen yritys voi saada tutkimus- ja kehitysmenojen vuotuisen lisäyksen perusteella. Vähennyksen enimmäismäärä olisi 500 000 euroa ja menojen lisääntymisenä otettaisiin huomioon enintään 50 prosentin suuruinen lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Esitys on kannatettava ja tässä ei ole määritelty tuen alarajaa.

Esityksessä on todettu, että tutkimus- ja kehittämistoimintaan kannustaminen voisi johtaa uusiin innovaatioihin, työpaikkojen lisääntymiseen ja talouskasvuun. Nyt jos koskaan kaikki toimenpiteet, jotka tukevat näitä tavoitteita ovat tärkeitä ja auttavat tavoitteessa, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuus bruttokansantuotteesta olisi neljä prosenttia.