31.08.2021

Erikoiskaupan liiton lausunto Omnibus-direktiivin täyttöönpanosta sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentamisesta

Asia:  OM082:00/2020

Kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpano sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentaminen

1. Yleiset huomiot

Yleiset huomiot mietinnöstä:

Etu ry katsoo, että ehdotuksen pohjana oleva mietintö on kokonaisuutena selkeä ja tarpeellinen. Yksityiskohtaiset huomiot tuodaan ilmi jäljempänä. 

2. Omnibus-direktiivin täytäntöönpano

Huomiot Omnibus-direktiivin täytäntöönpanoon liittyvistä ehdotuksista:

Seuraamusmaksun määrääminen ehdotetaan rajattavaksi niihin tilanteisiin, joissa elinkeinonharjoittaja käyttää edelleen sopimusehtoja tai menettelyjä, jotka on jo todettu kohtuuttomiksi tai kielletyiksi lainvoimaisella päätöksellä. Tämä esitys on kannatettava.

Etu ry suhtautuu kriittisesti säännöksen perusteluiden kirjaukseen, jonka mukaan elinkeinonharjoittajan lain säännösten vastainen toiminta voi luoda olettaman siitä, ettei vaadittua huolellisuutta ole noudatettu. Tämän voidaan katsoa tarkoittavan käännettyä todistustaakkaa, mitä Etu ry vastustaa ja mistä tulisi säätää omassa pykälässään. 

Verkon markkinapaikoille sekä elinkeinonharjoittajille asetetaan ilmoitusvelvollisuuksia. Tätä on pidettävä kannatettavana. On tärkeää, että kuluttaja voi varmistua siitä, asioiko hän verkon markkinapaikalla elinkeinonharjoittajan vai yksityishenkilön kanssa. samoin siitä, miten esimerkiksi tavarasta tehtyä hakukyselyä koskevat tulokset määräytyvät. 

Kuluttaja-arvosteluiden on myös oltava aitoja ja muokkaamattomia, jotta niiden perusteella on tehtävissä todellisia havaintoja tuotteiden laadusta ja ominaisuuksista.

Mitä tarkoitetaan alimmalla hinnalla, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltävällä 30 päivän ajanjaksolla? Tämä tulee aiheuttamaan suuria tulkintaongelmia, mikäli sanamuotoa ei selkiytetä. Olisi perusteltua käyttää vertailussa alinta ns. normaalihintaa.  Mietinnössä lähdetään siitä, että myyjän on ilmoitettava tavaran alennus- tai tarjoushinta. Tällainen hinta ei ole yksiselitteinen ja esimerkiksi yksittäinen vuotuinen alennusmyyntikampanja voi osua vertailujaksolle. Vertailuhinta on tällöin poikkeava normaalitilanteesta.  

Komission tulkinta siitä, että säännös soveltuisi myös esimerkiksi kokonaista tuoteryhmää tai liikkeen tai verkkokaupan koko valikoimaa koskeviin alennuksiin ei ole kestävä. Tuotteesta saa joka tapauksessa koko tuoteryhmän tai valikoiman tuotteille annetun alennuksen, vaikka yksittäisen tuotteen alinta hintaa ei ilmoiteta. Riski erehdyksille hinnan ilmoittamisessa on suuri.

On hyvä, että esityksen mukaan tavaran aiempana hintana voidaan ilmoittaa hinta ennen hinnanalennuksen ensimmäistä soveltamista. Nykyinen malli on aiheuttanut epäselvyyttä, kun vertailuhintaa on pitänyt kesken kampanjan muuttaa ja ilmoittaa vain lisäalennus. Kuluttajaa kiinnostaa erityisesti alkuperäisestä hinnasta annettu alennus. 

3. Puhelinmyyntisääntelyn kiristäminen

3.1 Tulisiko puhelinmyyntisääntelyä kiristää?

b) Ei, nykyinen sääntely on riittävää.

Tarkemmat perustelut ja muutosehdotukset:

Kuluttajaviranomaisten toimivaltuudet ovat nyt riittävät ongelmiin puuttumiseksi.

3.2 Mietintöön on kirjattu kirjallista vahvistusmenettelyä koskeva pykälä (kuluttajansuojalain 6 luvun 12 a §) eri toteuttamisvaihtoehtoineen. Jos laissa säädettäisiin kirjallisesta vahvistusmenettelystä, mikä toteuttamisvaihtoehdoista olisi perustelluin?

b) Molemmat soveltamisalapoikkeukset (sanoma- ja aikakauslehtiä koskeva rajaus sekä alle 30 euroa maksavia hyödykkeitä koskeva rajaus).

Tarkemmat perustelut ja muutosehdotukset:

Alle 30 euron maksavien hyödykkeiden kauppaa on pidettävä sellaisena, että yritysten hallinnollista taakkaa ei tule lisätä. Lehtien puhelinmyynti on vakiintuntutta ja vain vähän ongelmia aiheuttavaa nykyisellään.

5. Vaikutusten arviointi

5.1 Onko uudistuksen vaikutukset arvioitu näkemyksenne mukaan oikein? Onko uudistuksella näkemyksenne mukaan huomionarvoisia vaikutuksia, joita ei ole tuotu mietinnössä esiin?

Nykyistä yhtenäisemmät kuluttajansuojasäännökset EU:ssa ovat tärkeitä parantamaan elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksia tarjota hyödykkeitä rajan yli. Rajat ylittävää kaupankäyntiä helpottavia vaikutuksia vähentää se, että direktiivit sisältävät edelleen jonkin verran liikkumavaraa. Pidemmällä aikavälillä syytä pyrkiä mahdollisimman yhdenmukaiseen kuluttajansuojan tasoon koko EU-alueella.

Uudet tiedonantovelvollisuudet aiheuttavat kertaluoteisia tai jatkuvia kustannuksia elinkeinonharjoittajille mm. tietojärjestelmien, verkkosivujen ja sopimusehtojen päivittämisen yhteydessä. Hinnanalennuksia koskeva ilmoitusvelvollisuus aiheuttaa lisää hallinnollista työtä tilanteissa, joissa tavaroita myydään alennuksella. Erityisen paljon lisätyötä on luvassa kausialennusmyynneissä, joiden piirissä voi olla laajasti eri tavaroita ja jotka kestävät usein useamman viikon ajan.