11.10.2022 Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry

Näköön liittyviin tuotteisiin ja palveluihin käytetään keskimäärin 230,60 euroa vuodessa – rahankäytön arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa

Erikoiskaupan liitto ETU ry:n ostokäyttäytymistutkimus, jossa tutkittiin erikoiskauppatoimialojen ostopolkuja, osoittaa suomalaisten olevan vähentämässä käyttötavaroiden hankintaa. Lähes kaikilla tutkimuksessa mukana olevilla erikoiskaupan toimialoilla (8 toimialaa) kuluttajat ovat vähentämässä käyttötavaroiden hankintoja seuraavan 12 kuukauden aikana. Näkemiseen liittyvät tuotteet ja palvelut olivat ainoa tuoteryhmä, jossa rahan käytön ennakoidaan hieman kasvavan. Näkemiseen liittyvien tuotteiden ostopäätöksessä korostui asiantuntijan avuntarve sekä optikkoliikkeiden merkitys ensisijaisina asiointipaikkoina. 

Viimeisen 12 kuukauden aikana vastaajat ovat käyttäneet keskimäärin 230,60 euroa näkemiseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden ostamiseen. Rahankäyttö on hieman keskimääräistä korkeampi 50–79-vuotiaissa. 20 prosenttia kaikista vastaajista arvioi rahan käytön näkemiseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden osalta kasvavan ja 17 prosenttia vähenevän. 53 prosenttia sanoo rahankäytön pysyvän ennallaan.  

Kysyttäessä, mitä tuotteita on ostanut viimeisen 12 kuukauden aikana, olivat silmälasit (38 %) ja aurinkolasit (31 %) eniten mainitut tuotteet. 24 prosenttia oli ostanut näönhuollon palveluita, kuten näöntutkimuksen. 33 prosenttia ei ollut ostanut ajanjaksolla mitään. 

Ostopaikkoina korostuivat selkeästi optikkoliikkeet. 79 prosenttia edes joskus näkemiseen liittyviä tuotteita ostaneista vastasi ensisijaiseksi ostopaikakseen optikkoliikkeet. Seuraavina olivat kauppakeskukset (14 %), ja kolmantena verkkokaupat (10 %).  

Ostettaessa kaupasta näkemiseen liittyviä tuotteita, merkittävin ostopäätökseen vaikuttava tekijä oli tarve asiantuntijan apuun ostopäätöstä tehdessä (44 %). Toisena vaihtoehtojen tarkastelu ostopaikassa (37 %) ja kolmantena päätös ostoksesta jo etukäteen (24 %). Merkittävimpinä tiedonlähteinä vastaajat pitivät kauppojen verkkosivuja (22 %), kauppojen tarjousilmoittelua (21 %) ja hakukoneella tehtyjä tietohakuja (19 %). 40 prosenttia vastasi, ettei hae mistään etukäteistietoa.  

Kun kysyttiin 12 tekijän suhteen, mikä on kaikkein tärkein tekijä ostopäätöstä tehdessä, niin vastuullisuuteen liittyvät asiat eivät juurikaan nousseet maininnoissa näönhuollon tuotteiden ja palveluiden ostopäätöstä tehdessä. Kierrätettävyys, eettinen tuotanto tai ympäristöä säästävät materiaalit olivat jokainen 1 prosentin mielestä kaikkein tärkein tekijä ostopäätöksen suhteen. Hinta (25 %) ja laatu (25 %) saivat eniten mainintoja, kun kysyttiin kaikkein tärkeintä tekijää ostopäätöstä tehdessä. 

Erikoiskaupan liitto Etu ry toteutti tutkimushankkeen yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Tutkimuksen tekijä oli Taloustutkimus Oy ja siihen liittyvä aineisto kerättiin Taloustutkimuksen online-paneelista sekä yhteistyökumppanin paneelista 24.8–7.9.2022. Tutkimukseen osallistui yhteensä 3130 henkilöä, joista 1583 naista ja 1547 miestä. Aineisto on painotettu vastaamaan valtakunnallista jakaumaa iän, sukupuolen ja asuinpaikkakunnan mukaan. Näkemiseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden n=1 842. 

Näkemiseen liittyviä tuotteita koskeva tiivistelmä on saatavilla Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n tiedostoista. 

Erikoiskauppatutkimuksen tiivistelmä on saatavilla Erikoiskaupan liiton verkkosivuilla etu.fi. 

Lisätietoja 

Panu Tast 
toimitusjohtaja, Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry 
p. 040 5422 227, panu.tast@naery.fi