02.06.2022

Kaupan ala on oleellinen osa yhteiskuntaa – politiikan eri osa-alueet huomioitava kaupan toimialan tulevaisuusselonteossa

Kaupan toimialan tulevaisuusselonteon lausuntokierros päättyi. Erikoiskaupan liitto Etu vaatii lausunnossaan kokonaisvaltaisempaa otetta ja erikoiskaupan mukaan ottamista toimenpide-esitysten toteutusvaiheeseen.

Hallituksen luonnoksessa kaupan toimialan tulevaisuusselonteoksi tuodaan hyvin esille kaupan alan ja erikoiskaupan merkitys Suomen kansantaloudelle sekä alan kohtaamat tulevaisuuden haasteet. Erikoiskaupan liitto pitää hyvänä, että selonteossa on huomioitu muun muassa koulutuksen kehittäminen, TKI-panostusten kasvattaminen, kaupunkikeskustojen elinvoimaisuuden vahvistaminen sekä tasavertaisten pelisääntöjen luominen kansainväliseen verkkokauppaan.

Selonteko sisältää tässä vaiheessa 39 kehittämisehdotusta. Erikoiskaupan liitto pitää ehdotusten suurimpana haasteena konkretian puutteen. Useat selonteon kehittämisehdotukset pitävät sisällään vain kyseisen asian selvittämisen. Aidot ratkaisuehdotukset puuttuvat.

Etu painottaa omassa lausunnossaan, että tulevaisuusselonteon jatkovalmistelussa pitää ottaa mukaan sellaiset laajemmat poliittiset linjat, jotka vaikuttavat kaupan lisäksi koko yhteiskuntaan. Näitä ovat muun muassa tuloverotus, yritysverotus sekä sosiaaliturvan uudistaminen.

Hallituksen luonnoksessa ei ole myöskään otettu kantaa työlainsäädännön kehittämiseen. Etu korostaa lausunnossaan, että työlainsäädäntöä pitää uudistaa ottaen huomioon 24/7-yhteiskunnan tarpeet. Sääntelyn keventäminen mahdollistaisi paikallisen sopimisen lisäämisen ja parantaisi erikoiskaupan alan yritysten työllistämismahdollisuuksia.

Kaupan toimiala, erityisesti erikoiskauppa, on yksi Suomen suurimmista toimialoista, alan työllisten sekä yritysten määrällä ja liikevaihdon suuruudella mitattuna. Kaupan toimialalla on merkittävä kansantaloudellinen vaikutus bruttokansantuotteen ja verotuottojen kehityksen kautta.

Erikoiskaupan liitto Etu ry:n lausunto kaupan toimialan tulevaisuusselonteosta.