23.06.2022

Erikoiskaupan liiton lausunto virhevastuusta kulutustavaran kaupassa

Asia: KKV/629/14.08.01.03/2022

Lausuntopyyntö kuluttaja-asiamiehen linjauksesta Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa

Erikoiskaupan liitto Etu ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa seuraavaa:

On tärkeää, että lainsäädännön ja linjaratkaisujen muutosten yhteydessä ohjeistusta päivitetään. Kuluttajansuojalain 5 luvun muutosten myötä tarve ohjeiden päivitykselle on ilmeinen. Ajan tasalla oleva ohje vähentää virheitä ja niin toimijoiden, kuin viranomaisenkin työtä.

Kohta 1.3.

Käytetyn tavaran ostajalle virheestä vastaa myyjä ja yritys, joka on luovuttanut käytetyn tavaran myyjälle edelleen jälleenmyyntiä varten. Käytetyn tavaran ostaja voi esittää vaatimuksia myös valmistajalle tai maahantuojalle, mutta vain näiden antaman takuun perusteella.

Toivomme, että kohtaa vielä selkeytetään. Nyt on markkinoille tulossa kunnostettujen kodinkoneiden ammattimaisia myyjiä, kuten tunnetut kodinkoneketjut. Tältä osin olisi tärkeää selvemmin todeta, miten myyjän vastuu eroaa samasta myyntipisteestä uutena myydyistä tavaroista ja mihin ero perustuu.

Kohta 1.4.

Vuoden virheolettama on selkeästi muotoiltu. On tärkeää, että myös ne tapaukset, joissa vuoden virheolettamaa ei sovelleta, on selvästi todettu.

Kohta 1.5.

Virhevastuun kesto selvennetään tavaran normaalia käyttöikää. Kohta kaipaa vielä muutamaa selventävää esimerkkiä erityyppisten ja -hintaisten tuotteiden käyttöiästä, eikä pelkkää linkkiä Kuluttajariitalautakunnan sivuille.

Kohta käyttöohjeiden vaatimukset saisi olla suoraan tekstissä näkyvissä. Aihe on tärkeä ja se voi jäädä huomaamatta, kun se on erikseen avattava näkyviin.

1.7.2 Virheen oikaisu: Tavaran korjaus tai vaihto virheettömään

On hyvä, että ohjeessa selkeästi todetaan, että kuluttajan oikeus valita korjaustapa ei ole ehdoton. Esimerkkejä voisi olla tässä enemmän.

Jos virhe korjataan vaihtamalla tavara, vaihdetun tavaran on oltava virheetön ja sen kestoiän on vastattava alkuperäistä tavaraa. Kohtaa voisi selkeyttää toteamalla, että vaihdettu tavara voi olla myös käytetty, jos se vastaa alkuperäistä tavaraa.

Jos kuluttaja saa käytetyn tavaran sijaan täysin uuden, olisi kohtuullista, että saatu käyttöhyöty tällöin hyvitetään.

1.7.3 Hinnanalennus ja kaupan purku

Monissa tapauksissa yksi korjauskerta ei ole riittävä. Kohdan viimeinen virke, jossa myyjän kyvykkyyttä korjata virhe asetetaan epäilyksenalaiseksi, tulisi joko muotoilla uudelleen tai asenteellisena kokonaan poistaa.

Kauppahinnan palauttamisen yhteydessä on tärkeää, että saatu käyttöhyöty tai tuotto on vähennettävissä palautettavasta summasta.

Esimerkki hyvitysprosessista on hyvä ja toimiva.

Takuuta koskevat kohdat ovat selkeitä ja helpottavat mahdollisissa rajatapauksissa ratkaisun tekemistä. Esimerkkiratkaisuja voisi kuitenkin vielä lisätä tulkintojen selkeyttämiseksi.