27.05.2022

Erikoiskaupan liiton lausunto EU:n markkinavalvonta-asetuksesta

Asia:  VN/28734/2021

Luonnos hallituksen esitykseksi EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla

Yleisiä huomioita esityksestä

Ehdotukset koskevat pääasiassa valvontaviranomaisen toimivaltuuksia ja valvonnan toimenpiteitä. Tuotesektoreiden seuraamussääntelyä muutetaan lisäksi vastaamaan EU:n markkinavalvonta-asetuksen ja markkinavalvontalain velvoitteita.

Valvonnasta vastaavat esityksessä olevien tuotesektoreiden osalta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä ulkorajavalvonnassa Tulli kuten tähänkin asti. Tätä on pidettävä oikeana ratkaisuna.

Markkinavalvonnan menettelyjen yhdenmukaistaminen ja seuraamussääntelyn virtaviivaistamisen eri markkinavalvontalain tuotesääntelyn soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta parantaa ennakoitavuutta elinkeinotoiminnassa.

Se kuitenkin lisää toimijoiden työtä, kun säädökset jatkuvasti uudistuvat ja säännöksiin perehtyminen ja yritysten sisäiset ohjeet on päivitettävä.  

On perusteltua säilyttää nykyinen valvontaviranomaisten linja, jossa ensisijaisesti käytetään ohjaavia valvontakeinoja. Vasta niiden osoittautuessa riittämättömiksi ja vain vakavimmissa rikkomustapauksissa turvauduttaisiin sakkorangaistuksiin.

Seuraamusten määräämisessä on tärkeää noudattaa suhteellisuusperiaatetta ja huolehtia toimijoiden oikeuksista tilanteissa, joissa viranomainen epäilee tai toteaa yrityksen toimineen säännösten vastaisesti.

On tärkeää, että yrityksille jätetään riittävästi aikaa varautua uusien säännösten voimaan tuloon.

Lelujen turvallisuudesta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset

Etu ry pitää perusteltuna viranomaisvalvonnan tehostamista myös lelujen osalta, etenkin verkkoympäristössä, jotta tasapuolisemmat kilpailuedellytykset kotimaisten toimijoiden ja kolmansista maista ja verkkokaupan välityksellä markkinoitujen tuotteiden markkinoinnissa toteutuisivat.

Riittävistä resursseista on tässäkin huolehdittava, jotta valvonta ei ole sattumanvaraista ja epätasa-arvoon johtavaa.

Kuluttajaturvallisuuslakiin ehdotettavat muutokset (kuluttajien käyttöön tarkoitetut koneet)

Etu ry pitää perusteltuna viranomaisvalvonnan tehostamista myös kuluttajien käyttöön tarkoitettujen koneiden osalta, etenkin verkkoympäristössä, jotta tasapuolisemmat kilpailuedellytykset kotimaisten toimijoiden ja kolmansista maista ja verkkokaupan välityksellä markkinoitujen tuotteiden markkinoinnissa toteutuisivat.

Riittävistä resursseista on tässäkin huolehdittava, jotta valvonta ei ole sattumanvaraista ja epätasa-arvoon johtavaa.

Mittauslaitelakiin ehdotettavat muutokset

Mittauslaitelakiin ehdotetaan uusia säännöksiä valmispakkausten osalta pakkaajan ja maahantuojan vastuusta sekä mitta-astiapullojen osalta valmistajan vastuusta.

Nämä säännökset ovat jo voimassa lakia alemman asteisina säännöksinä, ja toimijoita koskevat velvoitteet tältä osin eivät muutu. Näin ollen muutos on perusteltu oikeusvarmuuden kannalta.

Kaasulaitelakiin ehdotettavat muutokset

Kaasulaitelain rangaistussäännöksiä täydennetään markkinavalvonta-asetuksen mukaisella sakkorangaistuksella.

On perusteltua säilyttää tässäkin nykyinen valvontaviranomaisten linja, jossa ensisijaisesti käytetään ohjaavia valvontakeinoja. Vasta niiden osoittautuessa riittämättömiksi ja vain vakavimmissa rikkomustapauksissa turvauduttaisiin sakkorangaistuksiin.