01.10.2021 RASI ry

RASI ry mukana rakentamisen muoveja koskevassa Green deal -sopimuksessa

ym_greendeal_tunnus_eng_rgb_virallinen_01_vihr-s.png (512×512)

Rakennus- ja sisustustarvikekaupan yhdistys RASI ry on allekirjoittanut Rakentamisen muovit -Green dealin yhdessä ympäristöministeriön sekä alan muiden järjestöjen kanssa. Rakentamisen rooli on keskeinen, kun Suomi pyrkii saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteensa. Rakentamisessa käytettävät muovit ovat arvokasta materiaalivirtaa, jonka saaminen kiertoon edistää kiertotaloustavoitteiden toteutumista. Sopimuksen ansiosta erilliskerätty kalvomuovi tulee päätymään nykyistä tehokkaammin kierrätykseen, ja kierrätysraaka-aineena se palautuu tuotteina takaisin markkinoille.

 

Green deal rakentamisen muoveista

Green deal rakentamisen muoveista koskee kalvomuoveja rakentamisessa ja rakentamisen toimitusketjussa. Näitä ovat rakennustuotteiden pakkaamisessa ja sisäsuojauksessa käytettävät muovit.

Sopimuksen tavoitteena on lisätä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa käytettyjen kalvomuovien erilliskeräystä ja parantaa niiden kierrätyksen valmistelua, jotta kalvomuovit päätyvät tehokkaammin uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Sopimuksella pyritään lisäämään kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa sekä vähentämään kalvomuovien kulutusta ympäristön kannalta kestävästi. Vuoden 2027 loppuun mennessä tavoitteena on, että kalvomuovien tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 40 % on kierrätettyjä kalvomuoveja

Green deal -sopimuksen rakentamisen muoveista ympäristöministeriön kanssa ovat allekirjoittaneet Suomen Kuntaliitto ry sekä elinkeinoelämän puolesta Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry, Rakennusteollisuus RT ry, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry, Teknisen Kaupan Liitto ry ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry.

Muovien tehokkaampi kierrättäminen tuo monenlaisia hyötyjä

Green deal -sopimus rakentamisen muoveista laadittiin, koska viidennes kaikista muoveista käytetään rakentamisessa. Pakkaukset ovat suurin kertakäyttömuovien lähde rakentamisen alalla ja näissä käyttömuoveissa on merkittävä kierrätyspotentiaali. Teknisten ominaisuuksien ansiosta muovit ovat arvokasta materiaalivirtaa ja niiden nykyistä merkittävästi tehokkaampi kierrättäminen tuo monenlaisia hyötyjä. Rakentamisessa syntyvä muovijäte hyödynnetään nyt lähinnä energiantuotannossa.

Kierrätysvaatimukset kiristyvät

Suomen pyrkiessä saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteet, rakentamisella on merkittävä rooli. Tavoitteena, että muovipakkauksista on kierrätettävä vähintään 50 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä ja vähintään 55 prosenttia vuoden 2030 loppuun mennessä.

Green deal -sopimuksen ansiosta erilliskerätty kalvomuovi päätyy nykyistä tehokkaammin kierrätykseen ja kierrätysraaka-aineeksi kalvomuovien tuotantoon ja palautuu tuotteina takaisin markkinoille. Sopimus lisää vastuullista muovien käyttöä ja edistää rakentamisen kiertotaloutta. Samalla vähennetään päästöjä.

 

Green deal sopimukset edistävän yhteiskunnan kestävää kehitystä

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja toimialojen tai kuntien välillä. Sopimuksella etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, luonnonvarojen ylikulutukseen ja kiertotalouden edistämiseksi. Sopimuksissa sitoudutaan vapaaehtoisesti yhteisiin kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja sovitaan toimista tavoitteiden saavuttamiseksi. Green deal -sopimukset ja niihin tehdyt sitoumukset ovat osa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumusta.

Yksittäiset yritykset ja kunnat voivat sitoutua edistämään sopimuksen tavoitteita tekemällä oman sitoumuksensa sitoumus2050.fi -sivustolla.