21.10.2021

Erikoiskaupan liiton lausunto tekijänoikeuslaista ja sähköisen viestinnän palveluista

Asia:  VN/2245/2020

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamiseta

1. Kysymyksiä esityksestä kokonaisuudessaan

Esityksellä pyritään modernisoimaan tekijänoikeutta ja saattamaan se paremmin vastaamaan digitaalisen ajan vaatimuksia. Onko esitys kokonaisuudessan oikeansuuntainen?

Ei. Perustelkaa halutessanne lyhyesti: [Esitysluonnos ehdottaa opetuspoikkeuksen säätämistä erittäin laajassa merkityksessä ja nykyisen, toimivan sopimuslisenssijärjestelmän purkamista. Esitys on liian radikaali.   Luonnokseen hahmotellut vaikutusarviot jäävät vajaiksi. Esim. opetuspoikkeuksen säätämisestä tässä laajuudessa ei esitetä taloudellisia vaikutusarvioita opetusmateriaalien muutoksen lisäksi muihin kirjallisuusalan tekijöihin, kustantajiin ja jakelijoihin. ]

Esityksessä pyritään saavuttamaan oikeudenmukainen tasapaino tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden, sisältöteollisuuden ja muiden kaupallisten toimijoiden sekä yhteiskunnan (ml. kulttuuriperintölaitosten, oppilaitosten ja kansalaisten ja loppukäyttäjien) etujen välillä. Onko esitys kokonaisuudessaan tältä osin oikeansuuntainen?

Ei. Perustelkaa halutessanne lyhyesti: [Ehdotetussa pakkolisenssisäännöksessä sekä rinnakkaistallentamista koskevassa säännöksessä opetuskäytön pakkolisenssi merkitsee liiallista heikennystä oikeudenhaltijan ja jakelijoiden asemaan verrattuna rajoituksella käyttäjille tarjottaviin etuihin. ]

2. Kysymyksiä tekstin- ja tiedonlouhinnasta (TekL 13 b §, DSM-direktiivin 3 ja 4 artikla) 

Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 13 b § kappaleen valmistamisesta tiedonlouhintaa varten. Pykälällä pannaan täytäntöön DSM-direktiivin 3 artikla (tiedonlouhinta tieteelliseen tarkoitukseen) ja 4 artikla (tiedonlouhinta yleiseen tarkoitukseen). Mikä on kantanne ehdotettuun ratkaisuun?

Suhtaudumme neutraalisti

3. Kysymyksiä teosten käytöstä opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa (TekL 14, 18, 19 a, 21, 50 c, 64 c §, DSM-direktiivin 5 artikla)

a. Teosten käyttäminen opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa (TekL 14 §:n 1 ja 4 momentti)

Vastustamme

Tässä voitte perustella kantaanne ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja ja muutosehdotuksia

Koulutusmarkkinoille suunnattujen teosten osalta saa tehdä kappaleen ainoastaan ”tilapäisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa”. Ilmaus on lähempänä direktiiviä, mutta epäselväksi esityksessä jää, mitä tilapäisyydellä tarkoitetaan. Kyseistä kohtaa tulisi huomattavasti tarkentaa.

Tulkinnanvaraiseksi jääviä ovat myös suunnitelman mukaisesti toteutettava opetus ja tiede. Erityisesti korkeakoulujen ja ammattioppilaitosten soveltavien opintojen osalta määrittely on vaikeaa. Tätäkin määrittelyä on tarkennettava.

Direktiivin 5. artikla koskee ainoastaan teosten digitaalista käyttöä opetuksen havainnollistamiseen. Perusteluissa ilmaistaan pyrkimys välttää vaikutukset markkinoihin. Ehdotettu säännös teosten vapaasta käytöstä opetuksessa on vastoin tätä.

Kokonaisten teosten kopioiminen mahdollistaisi sen, että oppilaitokset voisivat hankkia vain kappaleen tieto- tai kaunokirjallisesta teoksesta ja kopioida ne opetusryhmille. Tällaisen menettelyn vaikutukset kaupalliselle markkinalle olisivat merkittäviä. Tämä vaikutusarvio esityksestä puuttuu.

b. Opetuksessa käytettävät kokoomateokset (TekL 18 §)

Emme osaa sanoa

c. Korvausta hallinnoiva yhteishallinnointiorganisaatio (TekL 19 a §)

Suhtaudumme neutraalisti

d. Julkinen esittäminen (TekL 21 §)

Suhtaudumme neutraalisti

e. Opetuskäyttöä koskevan rajoituksen alueellinen soveltaminen (TekL 64 c §)

Suhtaudumme neutraalisti

8.5. Tekijän oikeus rinnakkaistallentaa tieteellinen artikkeli

Ehdotetussa 38 §:ssä säädettäisiin tekijän oikeudesta rinnakkaistallentaa tieteellinen artikkeli. Mikä on kantanne ehdotettuun ratkaisuun?

Vastustamme

Tässä voitte perustella kantaanne ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja ja muutosehdotuksia

Tutkimustulokset julkistetaan ja ne ovat avoimia kritiikille ja tulevien tutkimusten pohjaksi avoimen tieteen mukaisesti.

Avoin julkaiseminen puolestaan tarkoittaa aineiston saatavuutta kaikille ilmaiseksi. Avoin tiede ei tarkoita avointa julkaisemista. Tieteellisten kirjojen ja niihin pohjautuvien tietokirjojen markkinaan vaikuttaa merkittävästi, mikäli aineisto on saatavilla ilmaisena.

12.2. Ehdotusten vaikutukset asiaryhmittäin

a. Tekijänoikeuden rajoituksia ja sopimuslisenssiä koskevat ehdotukset. Onko kuvailussa virheitä tai puutteita? Onko sitä tarpeen täydentää, ja jos on, miten?

14 §:n koulutustarkoituksiin tarkoitettujen teosten kohdalla “tilapäisesti käytettäväksi” jää määrittelemättä tarkemmin esimerkistä huolimatta. Tätä tulee tarkentaa.

Hallituksen esityksessä perustellaan: ”Direktiivin 21 johdantokappaleen mukaan tekijänoikeuden rajoituksen nojalla teoksia tulisi voida käyttää opetuksen havainnollistamiseksi, tukemiseksi, rikastuttamiseksi tai täydentämiseksi”. Nyt tehty esitys kuitenkin antaisi mahdollisuuden valmistaa käytön edellyttämät kappaleet. Kyse ei ole tällöin enää havainnollistamisesta vaan kokonaisen kirjan, lehden tms. kopioimisesta.

Luonnokseen hahmotellut vaikutusarviot jäävät erittäin vajaiksi. Esim. opetuspoikkeuksen säätämisestä tässä laajuudessa ei esitetä taloudellisia vaikutusarvioita opetusmateriaalien markkinavaikutusten lisäksi yleiseen kirjallisuuteen, sen tekijöihin, kustantajiin ja jakelijoihin.