24.06.2021

Erikoiskaupan liiton lausunto digisopimusdirektiivin ja tavarankauppadirektiivin täytäntöönpanosta

Asia:  VN/1051/2020

Digisopimusdirektiivin ja tavarankauppadirektiivin täytäntöönpano

Yleiset huomiot mietinnöstä

Direktiivitekstit poikkeavat terminologialtaan ja logiikaltaan monelta osin kansallisesta sääntelystä. On tärkeää, että ehdotetut pykälät sovitetaan mahdollisimman hyvin olemassa olevaan kuluttajansuojasääntelyyn tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi.

Tavarankauppadirektiivin täytäntöönpano

Huomiot tavarankauppadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvistä ehdotuksista

Etu ry pitää hyvänä, että kuluttajan velvollisuus reklamoida tavaran virheestä kohtuullisessa ajassa säilyy kuluttajansuojalaissa.

12 kuukauden virheolettama tulee aiheuttamaan selkeitä tulkintaongelmia, mitä lähemmäksi vuoden määräaikaa tullaan. Vuoden kuluessa virheellisen käytön vaara kasvaa ja riski sille, että virheolettaman perusteella vaaditaan oikaisua, vaikka virhe on itse aiheutettu, on suuri.

Nykyinen kuluttajansuojalain 18 § toteaa, että ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Ehdotettuun uuteen 18 §:ään on lisätty sanat ”valintansa mukaan”. Tämä antaisi kuluttajalle yksipuolisen oikeuden vaatia uutta tavaraa pienehköissäkin ja helposti korjattavissa olevissa tapauksissa.

Direktiivi toteaa, että kuluttaja voi valita joko tavaran korjaamisen tai vaihtamisen erikseen todetuin poikkeuksin. Direktiivin resitaali 48 toteaa, että antamalla kuluttajille mahdollisuus vaatia tavaran korjaamista voidaan myös kannustaa kestävään kulutukseen ja edistää siten tuotteiden kestävyyttä. Tästä on pääteltävissä, että korjaaminen halutaan pitää ensisijaisena vaatimuksena mm. kestävän kulutuksen tukemiseksi. Nyt esitetty uusi 18 §:n sanamuoto ei tätä tue, eikä direktiivi resitaalin perusteella ole ehdoton tältä osin.

Esitämme, että nykyinen 18 § pidetään ennallaan ja siten nykyinen jo vakiintunut tulkinta siitä, korjataanko vai vaihdetaanko tavara, pysyy nykyisenä. Direktiivin edellyttämä kuluttajan oikeus silti säilyy.

Joka tapauksessa tulisi lisätä tarkennus niistä tilanteista, joissa tavaran vaihtaminen olisi kohtuutonta. Nykyinen esitys jättää tilanteen liian tulkinnanvaraiseksi. Liian alhaiseksi jätetty raja tavaran vaihdon vaatimiseksi tuottaa runsaasti turhaksi jäävää tavaraa, eikä tue ekologisuutta.

Muut huomiot mietinnöstä

Ehdotettu voimaantuloaikataulu on erittäin haastava. Yritykset eivät ehdi sopeutua uusiin vaatimuksiin esitetyssä ajassa. Esitämme, että voimaantuloa lykätään ainakin 6 kuukaudella alkamaan 1.7.2022.