Vaikuttamistyö

Suomalaisen erikoiskaupan asialla

Erikoiskaupan liitto ETU tuo suomalaisessa yhteiskunnassa esiin erikoiskaupan tärkeää asemaa ja merkittävyyttä. Ajamme jäsentemme etuja vaikuttamisen ja viestinnän keinoin. Edistämme jäsenliittojemme ja kaikkien erikoiskaupassa työskentelevän suomalaisen menestyksen mahdollisuuksia.

Teemme vaikuttamistyötä perinteisten tapojen lisäksi oman verkkouutiskanavamme kautta, josta löytyvät erikoiskaupan uusimmat uutiset ja edunvalvontaan liittyvät teemat. Olemme erikoiskaupan sanansaattaja ja megafoni: teemme näkyviksi erikoiskaupan tarpeet, toiveet ja tavoitteet.

Jäsenemme toimivat 13 eri erikoiskaupan alalla. Jäsenliittoihimme kuuluu 900 yritystä, jotka työllistävät 41 000 ihmistä. Jäsentemme liikevaihto on 16 miljardia euroa. Siksi erikoiskaupalla ja Erikoiskaupan liitolla on painoarvoa, ja äänellämme on merkitystä.

Erikoiskaupan tärkein puolestapuhuja Suomessa

Viemme päättäjille ja vaikuttajille tietoa, miten erilaiset päätökset ja säädökset vaikuttavat erikoiskaupan tulevaisuuteen ja toimintamahdollisuuksiin. Pyrimme samalla tuomaan lakien valmistelijoille ja tekijöille olennaista tietoa erikoiskaupasta. Kerromme verkkouutiskanavamme kautta erikoiskaupan tärkeimmät uutiset ja siihen olennaisimmin vaikuttavat päätökset ja ilmiöt. Toiminnallamme tuomme yhteiskunnalliseen keskusteluun erikoiskaupan näkökulman ja tarpeet.

Vaalitavoitteemme vuoden 2023 eduskuntavaaleihin

Olemme julkaisseet erikoiskaupan tavoiteohjelmat seuraavalle vaalikaudelle 23.11.2023. 

Erikoiskaupan liiton vaalitavoiteohjelma

Erikoiskaupan yhteinen tavoiteohjelma

Yhteisessä ohjelmakokonaisuudessa on Erikoiskaupan liiton lisäksi Kirjakauppaliiton, Lääketeollisuuden, Muoti- ja urheilukaupan, Näkeminen ja silmäterveys NÄEn, Rakentaminen ja sisustus RASIn sekä Sailab -Medtech Finlandin tavoitteet.

Erikoiskaupan liiton vaalitavoitteet tiivistettynä:

Yrittämiseen ja työllistämiseen kannustava verotus

Taloudellisen epävarmuuden aikana tarvitaan toimia, jotka piristävät taloutta ja luovat pohjaa positiiviselle kierteelle. Selvä ohjelma verotuksen keventämiseksi on tässä tilanteessa paras lääke. Suomen kireä verotus heikentää erikoiskaupan yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja kehittää toimintaansa. Verotus rasittaa ennen kaikkea Suomessa tehtäviä ja verotettavia kuluttajapalveluita ja palveluihin liittyviä tuotteita. Kuluttajille muodostuu kannustin ostaa palveluita ja tuotteita ulkomaisista verkkokaupoista, joiden verotus on keveämpää ja joita ei koske sama sääntely kuin kotimaisia erikoiskaupan yrityksiä.

Toimenpiteet

 • Kevennetään tuloverotusta kaikissa tuloluokissa yhteensä miljardilla eurolla vaalikauden 2023–2027 aikana.  
 • Toteutetaan yritysverotuksen kokonaisuudistus, joka kannustaa yrityksiä investoimaan ja työllistämään.
 • Kevennetään polttoaineverotusta ja otetaan käyttöön kuljetusyritysten tukimekanismi, mikä tasaa polttoainekustannusten heilahteluja.
 • Korotetaan kotitalousvähennyksen maksimivähennys 5 000 euroon ja laajennetaan maksimivähennys koskemaan myös asunnon perusparannus- ja kunnostustöitä sekä suunnittelupalveluita.


Kasvun mahdollistava tasapuolinen toimintaympäristö

Lähes puolet suomalaisten kuluttajien tekemistä verkko-ostoksista tehdään tänä päivänä Suomen ulkopuolelta. Suomalaiset erikoiskaupan yritykset tarvitsevat tasapuolisia kilpailuolosuhteita pystyäkseen vastaamaan kansainväliseen kilpailuun. Tällä hetkellä kaupan alan toimintaympäristössä on useita tekijöitä, jotka vaikeuttavat tasavertaista kilpailua.

Toimenpiteet

 • Suomalaisten yritysten tasapuolista kilpailuasemaa pitää vahvistaa saattamalla EU:n ulkopuoliset verkkokaupat samojen velvoitteiden piiriin.
 • Otetaan käyttöön erikoiskaupan pk-yritysten verkkokauppojen ja digitaalisten palveluiden 5 000 euron yrityskohtainen tuki ja tarjotaan erikoiskaupan yrityksille yhteisiä palvelukonsepteja verkkokaupan käyttöönottoon.
 • Käynnistetään kansallinen hanke yritysjärjestöjen, yritysten ja poliittisten päättäjien kanssa kaupunkikeskustojen elävöittämiseksi.


Tulevaisuus ja innovaatiot

Kaupan ala tulee muuttumaan merkittävästi 2030-luvulle mentäessä. Yhteiskunnan digitalisoituminen ja ekologisen kuormituksen entistä tarkempi huomioiminen tulevat näkymään vahvasti erikoiskaupan yritysten toiminnassa. Tekoälyn hyödyntäminen digitaalisessa kaupassa ja palveluissa tulee lisääntymään. Sähköisten palvelujen merkitys ja käyttö kasvavat, toimitusketjut automatisoituvat ja kotiinkuljetus lisääntyy. Myös maksaminen tapahtuu yhä useammin verkossa.

Toimenpiteet

 • Kehitetään koulutusjärjestelmää huomioiden kaupan alan tulevaisuuden vaatimukset ja lisätään koulutuspaikkoja erikoiskaupan tarpeet huomioiden.
 • Vahvistetaan suomalaista verkkokauppaosaamista lisäämällä opintopaikkoja ja rahoitusta verkkokauppakoulutukseen.
 • Otetaan käyttöön uusi TKI-rahoitusinstrumentti, jonka avulla rahoitusta voidaan kohdentaa nykyistä paremmin pk-yritysten kehittämistyöhön.


Toimivat työmarkkinat

Kaupan ala on yksittäisenä toimialana merkittävin työllistäjä Suomessa. Työmarkkinoita pitää kehittää ja joustavoittaa, jotta kaupan alan yritykset voivat jatkossakin kehittää toimintaansa ja työllistää entistä enemmän ihmisiä.

Toimenpiteet

 • Lisätään työmarkkinoiden joustavuutta ja toimivuutta uudistamalla työlainsäädäntöä niin, että työtuntien hintaa tasataan 24/7 yhteiskunnan tarpeet huomioiden.
 • Uudistetaan suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää niin, että työn vastaanottaminen ja tekeminen tulee nykyistä kannattavammaksi.
 • Lisätään työperäistä maahanmuuttoa keventämällä saatavuusharintaan liittyviä ehtoja ja lisäämällä Maahanmuuttoviraston resursseja hakemusten käsittelyyn.

 

Edun tiedotteet ja kannanotot