31.03.2022

Erikoiskaupan liiton lausunto edustajakannedirektiivin täytäntöönpanosta

Asia:  VN/9183/2021

Edustajakannedirektiivin täytäntöönpano

Erikoiskaupan liitto Etu ry lausuu työryhmän mietinnöstä seuraavaa:

Rekisteröidyn yhdistyksen nimeäminen oikeutetuksi yksiköksi voi sisältää riskejä. Hyväksymiskriteerit tulisi olla tiukat ja yhdistyksen toimintaa ja sen kelpoisuuden ylläpitoa tulisi aktiivisesti valvoa.

Ongelmaksi voi muodostua mm. ulkopuolinen rahoitus, joka voi johtaa epätoivottuun toimintaan ja vaikuttamisyrityksiin yhdistyksen sisällä.

Ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen sisältyy esityksessä vaihtoehto sitoa rahoitus osuutena mahdollisesta korvaussummasta. Tämä vaihtoehto tulisi siihen liittyvien ilmeisten riskien vuoksi kokonaan poistaa.

Oikeutetun yksikön velvollisuus neuvotella asiasta ennen kanteen nostamista tulisi ulottaa viranomaisten lisäksi kuluttajajärjestöön. Tätä edellyttää sekä tasapuolisen käsittelyn vaatimus, että pyrkimys estää tuomioistuinkäsittely asiassa, joka voitaisiin ratkaista neuvottelemalla. Menettely ei voi olla kiinni siitä, ajaako kannetta viranomainen vai kuluttajajärjestö. Neuvottelu kuluttajajärjestön kanssa voi toteutua samalla aikajaksolla, kuin viranomaisenkin kanssa.