Uutiset 17.04.2018

Markkinat kaipaavat kipeästi kuluttajansuojan täysharmonisaatiota


Kuluttajansuojan täydellinen yhdenmukaistaminen poistaisi oikeudelliset esteet, jotka haittaavat EU:n sisämarkkinoiden loppuun saattamista digitaalisella aikakaudella. Sekä etämyyntiin että perinteiseen myyntiin sovellettava yksi sääntökokonaisuus keventäisi ja yksinkertaistaisi unionin kuluttajasopimuslainsäädäntöä merkittävästi.

Erityisesti takuu- ja virhevastuusäännöstö muodostaa sisämarkkinoilla keskeisen kuluttajakaupan esteen, joka on seurausta säännöstön täytäntöönpanon vaihtelevuudesta maittain. Säännöstön osalta sisämarkkinoilla esiintyy neljä erilaista oikeussuojakeinojen hierarkiaa. 

Lisäksi sisämarkkinoilla esiintyy kolme erilaista käänteisen todistustaakan voimassaoloaikaa, neljä erilaista lakisääteistä takuuaikaa ja kahdeksan erilaista kuluttajille asetettua ilmoitusvelvollisuutta.

Vaihteleva takuu- ja virhevastuusäännöstön täytäntöönpano ja muut kuluttajasäännöstön poikkeamat maittain johtavat käytännössä myös muun sääntelyn toimimattomuuteen. 

Hyvä esimerkki on joulukuussa 2018 voimaan tuleva geoblokkausasetus, jolla pyritään varmistamaan kuluttajien mahdollisuus ostosten tekoon haluamassaan verkkokaupassa EU-alueella. Jo nyt voidaan todeta, ettei asetuksella tulla saavuttamaan sille asetettuja tavoitteita. Maittain vaihtelevat kuluttajasäännöstöt aiheuttavat erityisesti pienille ja keskisuurille kaupoille oikeudellisen riskin, jota ne eivät ole halukkaita ottamaan, eivätkä näin ollen tule suuntaamaan myyntiään ja toimittamaan tavaroita kuluttajan kotimaahan tavoitellusti.

Sääntely, joka ei toteuta sille asetettuja tavoitteita, on resurssien vastuutonta haaskaamista. Selkeänä tavoitteena tulisi olla sekä kuluttajansuojan että muun tavaroiden sisämarkkinoita koskevan sääntelyn täysharmonisaatio. Tuolloin verkkokauppa ja muu kauppa ovat saman yleisen, yhtenäisen sääntelyn piirissä ja eri kaupankäyntimuotoihin liittyvät samat oikeudet ja velvollisuudet. Valinnan kaupankäyntimuotojen välillä tulisi tapahtua markkinoilla.

Lauri Pyökäri

Toimitusjohtaja

JAA