Uutiset 24.09.2015

Euroopan tullijärjestelmän yhdenmukaistaminen jäämässä torsoksi


Euroopan unionin uusi tullikoodeksi sekä sen täytäntöönpano- ja delegoitua asetusta täydentävät kansalliset säädökset tulevat sovellettavaksi 1.5.2016. Uudistuksen tarkoituksena oli alunperin tullijärjestelmän yksinkertaistaminen ja eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn parantaminen. Alkuperäisestä tavoitteesta, jossa eurooppalaiset tullit toimisivat kuten yksi tullilaitos, mahdollistaen keskitetyn tullauksen, jäätiin kuitenkin varsin kauas.

Komission 28.7.2015 hyväksymä delegoitu asetus on osoittautunut eurooppalaisten yritysten näkökulmasta pettymykseksi. Se ei todellisuudessa yksinkertaista tullijärjestelmää, eikä paranna eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Päinvastoin sillä on jopa kielteisiä vaikutuksia.

Maahantuonnin näkökulmasta erityisen tärkeää on, että eurooppalaiset yritykset hyötyisivät voimassa olevista WTO-sopimuksen mukaisista arvostusperiaatteista tavaratuonnissa Eurooppaan. Suomen Tukkukauppiaiden Liiton toimitusjohtaja Lauri Pyökäri on erityisen huolestunut First Sale for Export -periaatteen hyödyntämismahdollisuuden poistamisesta delegoidun asetuksen luonnoksesta.

 Asetusluonnoksessa First Sale for Export -periaatteen tilalle on asetettu velvollisuus Last Sale -periaatteen mukaiseen tulliarvostukseen EU-markkinahintaan, jopa EU-tullivarastojen osalta. Last Sale -periaatteen mukainen arvostus lisää tullikustannuksia ja nostaa kuluttaja- ja muita hintoja.

”Eurooppalainen kaupan alan keskusjärjestö EuroCommerce yhtyy huoleemme,” kertoo Pyökäri. EuroCommerce on nostanut maahantuontiin liittyvät huolet osaksi eurooppalaisten elinkeinoelämän järjestöjen syyskuussa 2015 Euroopan neuvostolle, parlamentille ja komissiolle toimittamaa kirjettä, jossa toimielimiä pyydetään kiinnittämään huomiota asetusluonnosten epäkohtiin ja tekemään tarpeelliset muutokset niihin ennen asetusten soveltamisen alkamista.

JAA