Uutiset 10.04.2018

Viranomaisyhteistyö tehostuu kuluttajansuojalainsäädännön valvonnassa


Rajat ylittävässä kaupassa kuluttajansuojalainsäädännön valvonta on ollut vaikeaa, eikä viranomaisyhteistyö ole toiminut riittävällä tavalla. Viranomaisilta on puuttunut tarvittavia valtuuksia valvonnan täysimääräiseen toteuttamiseen. Haasteita ovat aiheuttaneet myös yhteiset digitaaliset markkinat. Tilanne on kuitenkin muuttumassa.

Komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa asetetaan yhdeksi painopisteeksi kuluttajien luottamuksen parantaminen panemalla kuluttajasäännöt täytäntöön nopeammin, joustavammin ja johdonmukaisemmin. Nyt rajat ylittäviä rikkomuksia koskevien täytäntöönpanotoimien tehottomuus antaa elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden välttää rangaistukset esimerkiksi sijoittautumalla toisaalle unionin alueella. Tämä johtaa kilpailun vääristymiseen ja aiheuttaa suoraan vahinkoa kuluttajille.

Samalla toiminta heikentää kuluttajien luottamusta rajat ylittäviin liiketoimiin ja sisämarkkinoihin. 

Tuote ja palvelukaupan yhdistys Etu kannustaa vapaaseen, mutta terveeseen kilpailuun. Tavoite on saada koko Eurooppaan yleiseurooppalainen kuluttajansuoja, joka yhtenäistäisi menettelytavat EU:n alueella ja kansalliset erot poistuisivat. Se loisi turvaa myös yksittäiselle kuluttajalle, joka nykyisessä digitaalisessa maailmassa helposti ylittää kansalliset rajat kauppaa käydessään.

Uusi asetus valvoo viranomaisten yhteistyötä

Uusi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä tuli voimaan 16.1.2018 ja sitä aletaan täysimääräisesti soveltaa tammikuussa 2020. Viranomaiset saavat asetuksen myötä uusia valtuuksia väärinkäytösten estämiseksi. Tarvittaessa voidaan sulkea verkkosivustoja ja määrätä sakkoja.

Tähän asti viranomaiset eivät esimerkiksi ole voineet tehdä koeostoja anonyymisti, mutta nyt sekin on mahdollista. Kahdenvälisillä sopimuksilla on tarkoitus saada valvontaan mukaan myös EU:n ulkopuolisia kolmansia maita.

Kansalliset viranomaiset tekevät laajempaa ja tiiviimpää yhteistyötä rajat ylittävien ongelmien poistamisessa. Komissio antaa laajoissa tapauksissa ohjeistusta ja koordinoi koko Euroopan kattavia valvontahankkeita.

Suomessa valvonnan koordinoinnista vastaa kuluttaja-asiamies, mutta valvontaviranomaisia on useita. Näitä ovat Finanssivalvonta, Viestintävirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Tietosuojavaltuutetun toimisto ja aluehallintovirastot.

Valvontahankkeilla ongelman kimppuun

Vaikka asetuksen täysimääräinen soveltaminen on vielä edessä, on jo nyt nähty ensimmäisiä komission koordinoimia valvontahankkeita. Ne on kohdistettu rajattuihin valvottaviin aiheisiin ja valvonta on tehty kaikissa jäsenvaltioissa samalla tavalla. Näin saadaan sekä kansallista tietoa, että koko EU:n kattavaa tietoa ongelman laajuudesta.

On selvää, että vain yhteistyöllä asetuksen soveltamisalaan kuuluvat rikkomukset voidaan havaita, tehokkaasti tutkia ja määrätä lopetettavaksi tai kieltää.

Jukka Ropponen

Johtaja, kuluttaja- ja tuotepolitiikka

JAA