Uutiset 13.03.2018

Geoblokkausasetus tulee voimaan joulukuussa 2018, mikä muuttuu?


Joulukuussa voimaan astuvalla EU:n geoblokkausasetuksella pyritään varmistamaan mahdollisuus ostosten tekoon haluamassaan verkkokaupassa EU-alueella. Tällä hetkellä se ei vielä useinkaan ole mahdollista. Ulkomainen verkkosivu voi ohjata kävijän automaattisesti oman maan vastaavalle sivulle tai ilmoittaa, että tilaus ja toimitus kävijän kotimaahan eivät ole mahdollisia. Asetuksen voimaantulon jälkeen automaattinen uudelleenohjaus tai myyntikielto jäävät historiaan. Täysin vapaaksi verkkokauppa ei kuitenkaan muutu. 

Vain 37 % verkkokaupoista myi tuotteitaan vapaasti kaikkiin EU-maihin. Tämä kävi ilmi Euroopan komission selvityksestä rajat ylittävän verkkokaupan ongelmista. Selvityksen mukaan liki kolmasosassa tapauksista verkkokauppa ei antanut rekisteröidä asiakkaaksi käyttäjää, jonka osoite sijaitsee muussa jäsenvaltiossa. 63 % sivustoista ei suostunut myymään ulkomaiseen osoitteeseen ja noin kolmasosa verkkokaupoista ei suostunut toimittamaan ulkomaille, vaikka rekisteröityminen asiakkaaksi olisikin onnistunut. Neljännes verkkokaupoista ei hyväksynyt tilausta maksuvaiheessa. 

Asetuksen voimaantulon jälkeen verkkokauppojen on myytävä tuotteita, tulipa asiakas mistä EU-maasta hyvänsä. Toimitusvelvollisuutta verkkokaupalla ei kuitenkaan ole muuhun valtioon. Jos kuluttaja haluaa tilata tuotteita tällaisesta verkkokaupasta, hänen on itse järjestettävä nouto tai kuljetus omalla kustannuksellaan. Käytännössä tämä ei monesti ole mahdollista, varsinkaan vähäarvoisissa tuotteissa.

Edun mielestä tavoitteena tulisi olla tavaroiden sisämarkkinoita koskevan sääntelyn täysharmonisaatio. Tuolloin verkkokauppa ja muu kauppa ovat saman yleisen, yhtenäisen sääntelyn piirissä ja eri kaupankäyntimuotoihin liittyvät samat oikeudet ja velvollisuudet. Valinnan kaupankäyntimuotojen välillä tulisi tapahtua markkinoilla.

Mikä geoblokkausasetuksen myötä muuttuu?

Vaikka nettisivut palvelisivatkin käyttäjän omalla kielellä, se ei välttämättä tarkoita, että kauppa suuntaisi myyntiään tämän kotimaahan. Siksi jatkossa nettisivuilla olisikin tärkeää ilmoittaa selkeästi, mihin maahan yritys toimittaa tuotteitaan. Tämä on tärkeää jo hyvän asiakaspalvelun kannalta.

Asiakkaan automaattinen uudelleenohjaus toiselle sivulle on jatkossa kielletty, jollei asiakas anna siihen lupaa. Lupa voi olla kertaluonteinen tai sen voi antaa pysyvänä. Asiakkaan kannalta voi olla järkevää, että esimerkiksi suuri kansainvälinen verkkokauppa ohjaa hänet suoraan oikeaan osoitteeseen.

Kaupan ei myöskään tarvitse maksaa asiakaspalautuksen kustannuksia maasta, johon sillä ei ole suoraa myyntiä. Jos asiakas on itse järjestänyt kuljetuksen omaan kotivaltioon, ottaa hän samalla riskin mahdollisista palautuskustannuksista. Jos myydyssä tuotteessa on kuitenkin kuluttajasuojadirektiivin mukainen virhe, vastaa verkkokauppa myös palautuskustannuksista.

Asetuksen myötä asiakkaan maksukorttia ei saa hylätä asuinvaltion mukaan. Tuotteita ei ole kuitenkaan velvollisuus lähettää ennen hyväksyttyä maksusuoritusta. Elinkeinonharjoittaja ei saa soveltaa asiakkaisiin erilaisia maksuehtoja kansallisuuden, asuinpaikan tai sijoittautumispaikan perusteella.

Hintojen eriyttämistä ei kielletä. Elinkeinonharjoittajilla on edelleen vapaus tarjota toisistaan poikkeavia yleisiä ehtoja, myös hintoja, ja kohdentaa tarjontaansa tietyille asiakasryhmille ja tietyillä alueilla.

Ulkomaisessa verkkokaupassa noudatetaan myyjän kotimaan kuluttajansuojaa, jos kauppa ei ole ilmoittanut kyseistä maata kohdemaakseen. Tämä on ostajalle riski, jos maiden kuluttajansuojasäädökset poikkeavat toisistaan. Myös tuotteen merkinnät voivat olla toimitusmaan vaatimusten mukaiset ja asiakkaan kotimaan merkintämääräyksiä ei tarvitse noudattaa, jos toimitusmaa ei kuulu verkkokaupan kohdemaihin.

Asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu palvelut, jotka liittyvät tekijänoikeudella suojattuun sisältöön tai teoksiin aineettomassa muodossa, kuten musiikin suoratoistopalvelut ja sähkökirjat. Myös rahoitus-, audiovisuaali-, liikenne-, terveydenhuolto- ja sosiaalialan palvelut on suljettu uuden asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tätä kysymystä tarkastellaan EU:ssa myöhemmin uudelleen.

Mitä käytännössä tapahtuu?

Vaikka geoblokkauksen kielto näyttää vapauttavan verkkokauppaa, näin ei käytännön tasolla välttämättä tapahdu. Verkkokaupan ulkomaiset halvemmat hinnat voivat näyttää asiakkaasta houkuttelevilta, mutta jos joutuu itse järjestämään noudon tai kuljetuksen, hintaero todennäköisesti häviää. Samalla asiakas ottaa suuren riskin tuotepalautusten osalta. Tuotteen merkinnät ja käyttöohjeet voivat olla tuntemattomalla kielellä ja kuluttajansuojalainsäädännön turva voi jäädä puutteelliseksi. 

Vaikka moni asia vaikuttaa muuttuvan, käytännössä on edelleen helpointa tehdä hankinnat kotimaisista kaupoista turvallisin mielin. 
 

Jukka Ropponen

Johtaja, kuluttaja- ja tuotepolitiikka

JAA