Uutiset 16.10.2017

Kannanotto: Kaupan sääntely tarvitsee lähestymistapamuutoksen


Kaupan sääntely kaipaa kipeästi kattavaa kokonaisuudistusta ja lähestymistavan muutosta. Kaupan sääntely Euroopassa on tähän asti ollut pirstaloitunutta ja epäyhtenäistä. Ilman muutoksia ja kustannusrakenteiden alentamista Suomi pysyy häviäjien joukossa tehdyistä kilpailukykyämme parantavista toimista huolimatta.

Lähestymistavaksi kaupan sääntelyssä tulisi ottaa yhtenäinen eurooppalainen kanavaneutraali yleislainsäädäntö. Se perustuisi laajaan sopimusvapauteen ja vakiintuneisiin sopimus-, kilpailu- ja kuluttajaoikeudellisiin periaatteisiin ja tulkintoihin.

Saumaton monikanavaisuus on käyttö-, erikois- ja muun tavarakaupan ja kaupan palvelutoiminnan tulevaisuus. Monikanavaisessa ympäristössä sääntelyn tulee suhtautua kaikkiin kaupankäyntimuotoihin, jakelumalleihin ja kanavaratkaisuihin sekä alustoihin tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti. Monikanavaisessa jakelussa eri kanavilta edellytetään saumatonta yhteensopivuutta ja toimivuutta sekä mahdollisuutta käyttää kanavakokonaisuutta tai sen osia kaikilla mahdollisilla tavoilla yhdessä, erikseen, rinnakkain tai vaiheittain.  

Tasapuolisen ja yhdenmukaisen toimintaympäristön vaatimus koskee sekä sisämarkkinoita että sisämarkkinoilla eri kansallisvaltioiden ja maantieteellisten erityisalueiden suhdetta. Toimivat sisämarkkinat edellyttävät kansallisten kaupankäyntiin sisämarkkinoilla vaihtelevasti vaikuttavien ja kustannuksia aiheuttavien säännösten yhdenmukaistamista. Nämä voivat olla veroja, kuten vaihtelevat yleiset ja alennetut kansalliset arvonlisäverokannat, veronluontoisia maksuja, vaatimustenmukaisuusvaatimuksia, tuottajavastuujärjestelmiä tai tuote- ja muita tietovaatimuksia koskevia, osittain luonteeltaan protektionistisia normeja.

Lisäksi vähäarvoistenkin tavaroiden tullivapaus kolmansista valtioista sisämarkkinoille tulisi poistaa.  

Sähköinen kaupankäynti ei ole ainoastaan tuotteiden tarjoamista verkkosivuilla. Se käsittää esimerkiksi markkinoinnin, logistiikan ja vaatimustenmukaisuuden sekä liittyy usein monikanavaiseen kanavaratkaisukokonaisuuteen. Sääntelykokonaisuutta pirstaloivat kanavavakohtaisten ongelmien ratkaisuyritykset ja pyrkimykset joidenkin erityisten poliittisten tavoitteiden edistämiseen.

Esimerkiksi geoblokkausasetusehdotuksen myyntipakkosääntely ja mahdollinen vertikaalisiin sopimussuhteisiin, kuten selektiivinen jakelu ja yksinmyyntisopimukset, puuttuminen ovat mahdollinen uhka monikanavaisen vähittäiskaupan toimivuudelle. Huolimatta siitä, että ehdotusten tavoitteet ovatkin osin hyväksyttäviä.

Tällaiset ratkaisut ovat todennäköisesti osittain nopeasti vanhenevia kaupankäynnin murroksen edetessä.

Myynninedistämisellä ja alennuksilla on rajat ylittävässä kaupassa aikaisempaa suurempi merkitys. Kansalliset normistot ja valtioittain eroavat säännösten tulkinnat ja markkinoinnin valvonta vaikuttavat sekä sisämarkkinakauppaan että kolmansista valtioista EU-alueelle suuntautuvaan kauppaan. Ankaramman sääntelyn ja valvonnan piirissä toimivat kärsivät epäoikeudenmukaista kilpailuhaittaa.

Esimerkiksi Suomessa kuluttajamarkkinointiin on suhtauduttu keskimääräistä huomattavasti ankarammin, kun taas muualla Euroopassa markkinointi on ollut vapaampaa ja kuluttajansuojan taso alhaisempi. Käytännössä toimivaltainen kuluttajaviranomainen kohdentaa valvontansa lähinnä Suomessa toimivien yritysten markkinointiin ja alennuskäytäntöihin, eikä ulkomaisia toimijoita valvota.

Sääntelyn harmonisointi johtaisi tasapuolisempaan ja yhdenmukaisempaan lopputulokseen sisämarkkinoilla. Kasvava verkkokauppa kolmansista maista jää vielä tämänkin jälkeen pitkälti vastuiden ulkopuolelle.  

Euroopan unionin tulee varmistaa kuluttajaoikeuden säännösten tasapuolinen soveltaminen paitsi EU:n sisällä, myös kolmansista valtioista toimivien verkko-, monikanava- ym. kauppojen osalta.

Esimerkkinä Suomessa toimii luontaistuoteala, jonka ongelmana ovat olleet määräyksien suhteen puutteellisesti toimineet kolmansista valtioista johdetut verkkokaupat. Niitä ei ole valvottu tehokkaasti ja ne ovat saaneet epäoikeudenmukaista kilpailuetua epäasiallisiin, lainvastaisiin markkinointiväittämiin perustuen. 

Lauri Pyökäri

 

Lue myös:

Julkinen kuuleminen: Vähittäiskaupan sääntely monikanavaisessa ympäristössä

Verkkokauppa kasvaa nopeasti - Euroopassa alueelliset erot suuria

Kontrolloimaton pakettituonti kolmansista maista kasvaa

JAA