Uutiset 05.06.2017

Kannanotto vertikaalisia sopimuksia koskevaan EU-sääntelyyn


Suomen Tukkukauppiaiden Liitto edistää sääntelyä, joka mahdollistaa vapaat ja kilpaillut markkinat ja laajan sopimusvapauden. Tämä pätee myös vertikaalisia sopimuksia koskevaan EU-sääntelyyn ja sen muutoksiin. Yksinmyyntisopimukset ja selektiiviset jakelujärjestelmät tulee lähtökohtaisesti sallia jatkossakin. Liiton näkemyksen mukaan EU:n ja Suomen tulee edistää sellaista vertikaalisten sopimussuhteiden sääntelyä, joka turvaa terveen ja toimivan kilpailun sisämarkkinoilla tuoden lisäarvoa kuluttajille. Terveen ja toimivan kilpailun turvaaminen edellyttää kulloisenkin sääntelyn tehokasta toimeenpanoa niin kansallisesti kuin EU-tasolla.

Tausta

Vertikaalisilla jakelusopimuksilla tarkoitetaan eri tuotanto- ja jakeluportailla toimivien yritysten välisiä sopimuksia, joissa määritellään rajoitukset ja edellytykset, joiden puitteissa osapuolet voivat ostaa, myydä tai jälleenmyydä tiettyjä hyödykkeitä. Vertikaalisia sopimuksia ovat esimerkiksi valmistajien ja tukkukauppiaiden tai vähittäiskauppiaiden väliset toimitus- ja jakelusopimukset.

Vertikaaliset sopimukset saattavat tarjota olennaisia tehokkuusetuja, kuten skaalaetuja ja jakelujärjestelmän tehostumista. Toisaalta vertikaalisopimukset voivat vähentää kilpailua brändin sisällä ja lisätä riskiä poissuljennasta ja kolluusiosta. Nykyinen taloustieteellinen analyysi kuitenkin puoltaa näkemystä, jonka mukaan vertikaalisten sopimusten tarjoamat tehokkuusedut ovat niiden aiheuttamia kilpailuhaittoja merkittävämpiä.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklaa sovelletaan vertikaalisiin sopimuksiin, mikäli sopimus synnyttää kauppavaikutuksen.  Artiklassa kielletään sopimukset, jotka rajoittavat tai vääristävät kilpailua tuntuvasti. Ryhmäpoikkeusasetuksen (EU) N:o 330/2010 nojalla artiklaa ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin, jotka on tehty enintään 30 prosentin markkinaosuutta hallussaan pitävien yritysten välillä. Nykyinen ryhmäpoikkeusasetus on voimassa 31.5.2022 asti. Tukku- ja vähittäiskaupan kannalta keskeisiä vertikaalisia sopimuksia, jotka ovat ryhmäpoikkeusasetuksen piirissä, ovat mm. alueelliset yksinmyyntisopimukset ja valikoivat jakelusopimukset.

Komissio on julkaissut myös vertikaalisia rajoituksia koskevat suuntaviivat. Niissä selvitetään suhtautumista ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jääviin vertikaalisiin sopimuksiin.

Asian valmistelu

Asia on ajankohtainen, sillä komissio aloittanee pian nykyisen ryhmäpoikkeusasetuksen tarkastelun ja esimerkiksi kaupan alan eurooppalainen edunvalvontaorganisaatio EuroCommerce valmistelee vertikaalisia sopimuksia koskevaa kantaansa, joka on tarkoitus vahvistaa kesäkuussa 2017. Komissio antoi jo keväällä 2016 asetusehdotuksen maarajoitusten torjumiseksi sisämarkkinoilla, jolla puututtaisiin lähinnä alueellisen myynnin rajoituksiin sisämarkkinoilla B2C-kaupassa. Komissio on 17.5.2017 julkaissut verkkokauppaa koskevan toimialaselvityksen loppuraportin, joka lähinnä vahvistaa komission syksyllä 2016 esittämät alustavat päätelmät, joista kirjoitimme maaliskuussa. Raportissa on arvioitu mm. yksinmyyntisopimusten ja valikoivien jakelujärjestelmien käyttöä muuttavassa jakeluympäristössä ja niistä mahdollisesti aiheutuvia kilpailuongelmia, joista keskeisiksi on nähty lisääntyneet tuotteiden jakelun kontrolli, brändien voimakkaampi asemointi, hintakontrolli, kaksoishinnoittelu ja kivijalkakaupan ylläpitovaatimus.

Suomen Tukkukauppiaiden Liiton kantaa toimitus- ja jakelusopimuksia koskevaan sääntelyyn on käsitelty jäsentilaisuudessa 3.2.2017 sekä liiton johtoryhmässä ja hallituksessa, joissa toimialojen ja yritysten näkemyksiä on tuotu laajasti esiin. Näkemykset ovat olleet yhdenmukaisia ja lähtökohtina ovat korostuneet laajan sopimusvapauden kunnioittaminen, vertikaalisten sopimusten haittoja suuremmat hyödyt ja nykyisen kilpailusääntelyn tarjoamat riittävät keinot haittoihin puuttumiseen. Vertikaalisten sopimusten erityisinä hyötyinä on korostettu:

Jatkotoimet

STL pyrkii omassa edunvalvonnassaan vaikuttamaan siihen, että EU:n komission tulevat toimet ovat tasapainoisia ja toteuttavat yhdistyksen tavoitteita. Vastaavaa kantaa edistetään muun muassa Kaupan liitossa ja EuroCommercen päätöksenteossa ja vaikuttamisessa.

JAA