Uutiset 22.03.2017

Lauri Pyökäri jatkaa VANK:n valvontatoimen jaostossa


Vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta (VANK) toimii Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Valtioneuvosto asetti neuvottelukunnan uudelle kolmivuotiskaudelle 17.11.2016. VANK:n valvontatoimen jaostossa jäsenenä jatkaa STL:n toimitusjohtaja Lauri Pyökäri edustaen käyttötavarakauppaa. Jaosto aloitti uuden toimintakautensa maaliskuun alussa 2017.

Neuvottelukunnan työjärjestyksestä johtuvia valvontatoimen jaoston keskeisiä tehtäviä ovat tuote- ja olosuhdevalvonnan edistäminen, seuranta ja arvioiminen, esityksien tekeminen valvontatoiminnan kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä vaatimustenmukaisuuden toteutumisen edistäminen. Jaosto käsittelee toiminnanharjoittajien vastuita ja velvollisuuksia koskevia asioita sekä eri vastuutahojen toimintaa, haasteita ja keskinäistä yhteistyötä. Jaosto tekee lisäksi esityksiä koulutus- ja tiedotustoiminnan järjestämisestä.

Valvontatoimen jaoston toimintasuunnitelmassa keskeisiä aihekokonaisuuksia vuoteen 2019 asti ovat digitalisoituvan toimintaympäristön lainsäädäntöä ja ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita koskevat asiat, itse valvontaan liittyvät asiat ja eri toimijoiden vaatimustenmukaisuuden varmistamismenettelyt.

Kaupankäynnin uudet mallit ovat johtaneet talouden toimijoiden vastuiden uudelleenarviointiin valmistuksen ja jakeluketjun osalta. STL edistää VANK:n toiminnassa tuote- ja olosuhdevalvonnan ja vaatimustenmukaisuusvaatimusten yhtenäistämistä sisämarkkinoilla. Maittain vaihtelevat tekniset vaatimukset ja muut tuotemääräykset ovat keskeisiä sisämarkkinakaupan esteitä, joiden poistaminen on mahdollista käynnissä olevissa lainsäädäntöhankkeissa. Markkinoiden toimivuus tehostuisi ennen kaikkea käytännön valvontatoiminnan yhdenmukaistamisella, yleisen tuotesääntelyn harmonisaatiolla ja tuoteryhmittäisen sektorisääntelyn purkamisella. Sektorisääntelyn purkaminen tulee joka tapauksessa digitalisoitumisen seurauksena ajankohtaiseksi monien ammattituotteiden, kuten terveysteknologian, muuttuessa kuluttajatuotteiksi.

JAA