Uutiset 01.02.2015

Pakkausjätteen hyötykäyttömaksujen ilmoittaminen muuttuu


Pakkaajat/maahantuojat ovat tehneet Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR OY:n kautta sopimuksen tuottajavastuun siirrosta tuottajayhteisöille.

Tuottajavastuun siirtoa koskevan sopimuksen osapuolina ovat pakkaaja/tuottaja sekä asianomainen tuottajayhteisö kuten esimerkiksi Mepak-Kierrätys Oy. Tuottajayhteisöjen puolesta sopimuksen on allekirjoittanut PYR tuottajayhteisöjen valtuuttamana. 

Tuottajavastuun siirtoa koskevan sopimuksen mukaan pakkaajan/tuottajan velvollisuutena on ilmoittaa PYR:lle vuosittain ne pakkausmateriaalit ja -määrät, jotka tämä on käyttänyt tuotteidensa pakkaamiseen ja toimittanut markkinoille tai tuonut maahan tuotteidensa mukana. Kyseiseen sopimukseen on nimenomaisesti kirjattu, että kunkin tuottajayhteisön hyötykäyttömaksut määräytyvät pakkaajan/tuottajan ilmoittamien pakkausmäärien perusteella. Pakkaajalla/tuottajalla on siten erityinen velvollisuus varmistua siitä, että sen ilmoittamat, hyötykäyttömaksujen perusteena olevat pakkausmäärät ovat oikein. On korostettava, että hyötykäyttömaksujen laskutus perustuu pakkaajan/tuottajan omaan itsenäiseen tahdonilmaisuun, johon tuottajayhteisön on voitava luottaa. 

Tuottajavastuun laajentuessa myös kuluttajapakkauksiin vuoden 2016 alussa monen tuottajayhteisön hyötykäyttömaksut moninkertaistuvat. Tämänkin johdosta on erittäin tärkeätä, että vuosittain ilmoitettavat määrät ovat oikein lasketut. Mikäli vuosimäärissä tapahtuu huomattavia poikkeamia, PYR ilmoittaa niistä tuottajalle ja pyytää tarkastamaan ao. tiedot. Tämän jälkeen vuosimäärien oikaisut ja mahdolliset hyvitysvaatimukset eivät enää onnistu.

Lisätietoja ja laskentaohjeita saa kultakin tuottajayhteisöltä ja PYR:ltä.

JAA